Hoppa till innehåll

Ändring av detaljplan nr 499 för Krögaren 1, Korseberg

ANTAGEN

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan nr 499 för Krögaren 1, Korseberg, Vänersborgs kommun.

Planområdet ligger en dryg kilometer söder om Vänersborgs centrala delar och i anslutning till Edsvägen och Karls grav. Inom området är det idag hotellverksamhet (Quality Hotell). Det tidigare förslaget till en ny detaljplan som innehöll bostäder har avbrutits och är inte längre aktuellt. Syftet med ändringen är att utreda möjligheterna att utöka hotell- och konferensanläggningen med ytterligare lokaler.

Planför­slaget var på samråd under perioden 24 maj - 13 juni 2019. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 11 november - 10 december 2019, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande.

Planen kan nu lämnas till byggnadsnämnden för beslut om antagande.

Byggnadsnämnden antog Ändring av detaljplan nr 499 för Krögaren 1, Koreseberg den 21 januari 2020 (BN § 4). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 27 januari 2020. Överklagandetiden är tre veckor från att protokollet anslogs.

Att överklaga?

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut du överklagar genom att t ex ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg eller mailas till byggnad@vanersborg.se. Märk överklagandet med dnr PLAN.2019.2. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till kommunen inom 3 veckor efter att protokollet har tillkännagetts på den digitala anslagstavlan. Har ditt överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Mark- och miljödomstolen.

 

 

AKTUELLA HANDLINGAR

ANTAGANDE

Planbeskrivning (, 780 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 347 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 605 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 72 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

ÖVRIGT UNDERLAG

Beskrivning, laga kraft 2013-06-14 (, 1 MB)

Riskbedömning (, 860 kB)

Miljöteknisk markundersökning (, 2 MB)

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo) (, 4 MB)

Projekterings-PM/Geoteknik (, 6 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning (, 725 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 339 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 72 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

ÖVRIGT UNDERLAG

Beskrivning, laga kraft 2013-06-14 (, 1 MB)

Riskbedömning (, 860 kB)

Miljöteknisk markundersökning (, 2 MB)

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo) (, 4 MB)

Projekterings-PM/Geoteknik (, 2 MB)

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 720 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 333 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare