Hoppa till innehåll

Ändring av detaljplan nr 499 för Krögaren 1, Korseberg

Inför granskning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan nr 499 för Krögaren 1, Korseberg, Vänersborgs kommun.

Planområdet ligger en dryg kilometer söder om Vänersborgs centrala delar och i anslutning till Edsvägen och Karls grav. Inom området är det idag hotellverksamhet (Quality Hotell). Det tidigare förslaget till en ny detaljplan som innehöll bostäder har avbrutits och är inte längre aktuellt.

Syftet med ändringen är att utreda möjligheterna att utöka hotell- och konferensanläggningen med ytterligare lokaler.

Planför­slaget var på samråd under perioden 24 maj - 13 juni 2019. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och på­verkan. De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 720 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 333 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

ÖVRIGT UNDERLAG

Beskrivning, laga kraft 2013-06-14 (, 1 MB)

Riskbedömning (, 860 kB)

Miljöteknisk markundersökning (, 2 MB)

 

 

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare