Hoppa till innehåll

 

Ändring av stadsplan för Vallmon 6, nr 318

GRANSKNING PÅGÅR MELLAN 13 JUNI och 31 AUGUSTI 2022

Flygfoto som visar planområdet. Fotot.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av stadsplan för Vallmon 6 nr 318, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger i de centrala delarna av Vänersborg längs Hamngatan och Järnvägsbacken.

Syftet med planändringen är att möjliggöra för tillfälligt boende samt ytterligare användningar som anses vara förenligt med gällande stadsplanens syfte såsom kontor, hälsa och service. Ändringen av stadsplanen är en anpassning av dagens användande av huvudbyggnaden på Vallmon 6.

Planför­slaget var på samråd under perioden 9 maj - 31 maj 2022. De synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse och planförslaget har reviderats.

Planförslaget är på granskning under perioden 13 juni - 31 augusti 2022 enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du granskningshandlingar.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 31 augusti 2022. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning för ändring , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 411 kB, öppnas i nytt fönster. (, 411 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse , 123 kB, öppnas i nytt fönster. (, 123 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, nr 318 , 46 kB, öppnas i nytt fönster. (, 46 kB)

TIDIGARE HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning för ändring , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta , 322 kB, öppnas i nytt fönster. (, 322 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, nr 318 , 46 kB, öppnas i nytt fönster. (, 46 kB)

Upplysningar lämnas via planarkitekt Angelika Lunnari, e-post:
angelika.lunnari@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 75.

alternativt via planhandläggare Lovisa Larsson, e-post: lovisa.larsson@vanersborg.se

BYGGNADSNÄMNDEN