Hoppa till innehåll

Ändring av Stadsplan nr 127, Område begränsat av kv. Biet, Restadvägen och Östra vägen

Inför antagande

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring av Stadsplan nr 127, Område begränsat av kv. Biet, Restadvägen och Östra vägen, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger i Torpa, i östra delen av Vänersborg. Bruksvägen och Restadvägen avgränsar planområdet mot norr och väster. Området är fullt utbyggt enligt stadsplan som vann laga kraft i april 1971.

Syftet med ändringen är att anpassa stadsplanen till dagens förhållanden. I dag ligger ett par bostadshus på mark som inte får bebyggas enligt stadsplanen, även andra avvikelser har godkänts genom bygglov under årens lopp. I samband med ändringen görs så kommer planen att moderniseras och planbestämmelserna tolkas utifrån dagens riktlinjer.

Planför­slaget var på samråd under perioden 11 februari - 6 mars 2019. De synpunkter som inkom under samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 16 april - 7 maj 2019. Inkomna synpunkter har vägts samman och redogörs i ett granskningsutlåtande. Bearbetning av planförslaget har gjorts och ändringen av stadsplanen lämnas nu till byggnadsnämnden för beslut om antagande.

Aktuella handlingar

Antagande

Planbeskrivning (, 458 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 521 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 85 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Granskningsutlåtande (, 38 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Beskrivning, laga kraft 1967-12-05 (, 332 kB)

Tidigare handlingar

Granskning

Planbeskrivning (, 548 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 517 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 85 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Beskrivning, laga kraft 1967-12-05 (, 332 kB)

Samråd

Planbeskrivning (, 603 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 508 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Beskrivning, laga kraft 1967-12-05 (, 332 kB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare