Hoppa till innehåll

 

Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen

ÖVERKLAGAD

Flygfoto som visar planområdet. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen. Planområdet ligger i centrala Vänersborg och angränsar till Edsvägen, Lyckhemsgatan, Huvudnäsgatan samt Styrmansgatan.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätter inom kvarteret Vargen genom att dels ta bort prickmark för att kunna uppföra garage, komplementbyggnader samt tillbyggnader och dels anpassa byggrätter till befintliga förhållanden. Ändringen gäller för den del av befintlig stadsplan som fortfarande gäller, vilket innefattar hela kvarteret Vargen.

I samband med ändringen digitaliseras planen. Det innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga stadsplanen tolkas och i den nya plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag. Planbestämmelserna anpassas till de befintliga förhållanden som idag finns i området.

Planför­slaget var på samråd under perioden 26 januari 2021 - 24 februari 2021. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 21 januari 2022 - 21 februari 2022, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden beslutade 5 april 2022 (BN § 45) att anta Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen. Sammanträdesprotokollet har justerats. Beslutet offentliggjordes genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 12 april 2022.

Beslutet att anta Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen är överklagat. Handlingar har skickats till Mark- och miljödomstolen för handläggning av överklagandet.

AKTUELLA HANDLINGAR

ANTAGANDE

Planbeskrivning för ändring , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 501 kB, öppnas i nytt fönster. (, 501 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 216 kB, öppnas i nytt fönster. (, 216 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 344 kB, öppnas i nytt fönster. (, 344 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1945-06-01 , 126 kB, öppnas i nytt fönster. (, 126 kB)
Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik , 9 MB, öppnas i nytt fönster. (, 9 MB)
PM, geoteknik , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning för ändring , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 571 kB, öppnas i nytt fönster. (, 571 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse , 344 kB, öppnas i nytt fönster. (, 344 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1945-06-01 , 126 kB, öppnas i nytt fönster. (, 126 kB)
Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik , 9 MB, öppnas i nytt fönster. (, 9 MB)
PM, geoteknik , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

SAMRÅD

Planbeskrivning för ändring , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta , 569 kB, öppnas i nytt fönster. (, 569 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1945-06-01 , 126 kB, öppnas i nytt fönster. (, 126 kB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Hamdi Alsayed,
e-post: hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521- 72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN