Hoppa till innehåll

 

Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen. Planområdet ligger i centrala Vänersborg och angränsar till Edsvägen, Lyckhemsgatan, Huvudnäsgatan samt Styrmansgatan.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätter inom kvarteret Vargen genom att dels ta bort prickmark för att kunna uppföra garage, komplementbyggnader eller tillbyggnader och dels anpassa byggrätter till befintliga förhållanden. Ändringen gäller för den del av befintlig stadsplan som fortfarande gäller, vilket innefattar hela kvarteret Vargen.

I samband med planläggning digitaliseras planen det innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga stadsplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag. Planbestämmelserna anpassas till de befintliga förhållanden som idag finns i området.

Planför­slaget var på samråd under perioden 26 januari - 24 februari 2021. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och vid behov omarbetas planförslaget innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 569 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

ÖVRIGT UNDERLAG

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1945-06-01 (, 126 kB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Hamdi Alsayed,
e-post: hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521- 72 11 94.

alternativt via planhandläggare Frida Svensson,
e-post: frida.svensson@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 75.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare