Hoppa till innehåll

 

Ändring av stadsplan nr 292, gällande Torparen 1

GRANSKNING PÅGÅR MELLAN 14 SEPTEMBER och 10 OKTOBER 2022

Flygfoto över planområdet, röd markering visar den delen som innefattas i planändringen. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av stadsplan nr 292, gällande Torparen 1, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger i Onsjö, och omsluts av Johannesbergsvägen, Agnesborgsvägen och Slåttergatan. Öster om planområdet angränsar Onsjöskolan.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätter inom fastigheten Torparen 1 för att möjliggöra utbyggnad av komplementbyggnader, uterum, inhägnade altaner och tak på uteplatser och balkonger samt se över parkeringssituationen och möjlighet till laddstolpar inom fastigheten. Dessutom anpassas byggrätter till befintliga förhållanden eftersom några byggnader ursprungligen placerades på mark som inte får bebyggas.

Planför­slaget var på samråd under perioden 7 juni - 18 juli 2022. De synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse och planförslaget har reviderats.

Planförslaget är på granskning under perioden 14 september -
10 oktober 2022
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du granskningshandlingar.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 10 oktober 2022. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning för ändring , 978 kB, öppnas i nytt fönster. (, 978 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 631 kB, öppnas i nytt fönster. (, 631 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse , 263 kB, öppnas i nytt fönster. (, 263 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1980-12-18 , 6 MB, öppnas i nytt fönster. (, 6 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning för ändring , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta , 582 kB, öppnas i nytt fönster. (, 582 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1980-12-18 , 6 MB, öppnas i nytt fönster. (, 6 MB)

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post: hamdi.alsayed@vanersborg.se och telefon 0521- 72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN