Hoppa till innehåll

 

Ändring för del av detaljplan nr 545 (ursprunglig nr 404), gällande Anundstorp 1:51, Gaddesanna

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Fotografi från Gaddesanna. Vatten, träd, gräs. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring för del av detaljplan nr 545 (ursprunglig nr 404), gällande Anundstorp 1:51, Gaddesanna. Planområdet ligger på Vänersnäs, i de östra delarna av Vänersborgs kommun.

Avsikten med ändringen är att möjliggöra för husvagnar att kunna stå på platsen året om utan att för den del frångå småskaligheten i området.

HISTORIK

Fastigheten Anundstorp 1:51 är bebyggd med en by av husvagnar och uthus. Fastigheten ägs av en ekonomisk förening vars syfte är att tillhandahålla husvagnsplatser för sina medlemmar.

Den ursprungliga detaljplanen är från 1997 men under 2020 gjordes en ändring av denna plan. Syftet med ändringen var i huvudsak att möjliggöra för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Området har i detaljplanen från 1997 haft användningen N1 – Husvagnsuppställning och fick genom ändringen 2020 användningen N - Camping och friluftsliv. Efter den senaste planändringen har det visat sig att det inte är möjligt att bevilja bygglov för permanent uppställning av husvagnar inom ändamålet Camping och friluftsliv så som avsikten var då ändringen av detaljplanen gjordes. Camping och friluftsliv förutsätter i grunden en näringsverksamhet med uthyrning av uppställningsplatser och så är det inte i det här fallet. Det finns därför ett behov av att göra en ny ändring, enbart för denna ”husvagnsfastighet” för att möjliggöra att husvagnarna kan användas året om.

Planför­slaget var på samråd under perioden 22 februari - 27 mars 2021. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och vid behov omarbetas planförslaget innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 973 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 414 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ändring av detaljplan, planbeskrivning, laga kraft 2020-05-13 (, 597 kB)

Ursprunlig planbeskrivning, laga kraft 1997-10-27 (, 698 kB)


Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats