Hoppa till innehåll

Ändring för del av stadsplan
nr 258, Tån 4:3 i Brålanda

GRANSKNING PÅGÅR MELLAN
16 MARS OCH 8 APRIL 2020

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring för del av stadsplan nr 258, Tån 4:3. Planområdet ligger i nordvästra delen av Brålanda och utgörs av den fastighet som inrymmmer möbelaffär i dagsläget. I söder avgränsar planområdet mot Färgelandavägen och Stenhammarsvägen i nordöst.

Syftet med planändringen är att utreda möjligheten till ökad byggnadshöjd, delning av fastighet samt ökad exploateringsgrad än vad gällande stadsplan tillåter. Ändringen gäller för del av befintlig stadsplan, det som idag ligger inom fastigheten Tån 4:3, övrigt område kommer inte att beröras av planändringen.

Planför­slaget var på samråd under perioden 4 februari - 5 mars 2020.
De synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse och planförslaget har omarbetats.

GRANSKNING

Planförslaget är på granskning under perioden 16 mars - 8 april 2020 enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Granskningsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 8 april 2020. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning (, 846 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 319 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 59 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Planbeskrivning, 1973-10-08 (, 363 kB)

TIDIGARE HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 838 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 227 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

ÖVRIGT UNDERLAG

Planbeskrivning, 1973-10-08 (, 363 kB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare