Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Båbergs Industriområde etapp IV, Trestad Center

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Båbergs Industriområde etapp IV, Trestad Center. Planområdet ligger i anslutning till befintligt industri- och verksamhetsområde i Trestad Center, Vänersborg.

Syftet med detaljplanen är att utveckla industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark. Del av planområdet berörs av luftburna kraftledningar vilka läggs inom användningsområde för teknisk anläggning. Inom planområdet föreslås även naturmark dels för att bevara en rad med ekar längs den enskilda vägen och dels för att ge plats för fördröjning och rening av dagvatten.

Planför­slaget var på samråd under perioden 12 december 2019 - 30 januari 2020. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 940 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare