Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Brännjärnet 1 m. fl

INFÖR ANTAGANDE

Karta över planområdet i Vargön, markerat med rött. Karta.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Brännjärnet 1 m. fl. Planområdet ligger i centrala Vargön, ca 5 km öster om Vänersborg. Området angränsar till järnvägen Älvsborgsbanan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Detaljplanen syftar även till utökning av byggrätt, säkerställa ett skyddsavstånd till järnväg genom en begränsning av att marken inte får bebyggas samt säkra ett vegetationsskydd mellan verksamhet och förskola/ bostäder.

Planför­slaget var på samråd under perioden 4 mars - 23 april 2020, enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 5 oktober - 2 november 2020, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Samrådet och granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande.

Planen har nu lämnats till byggnadsnämnden för beslut om antagande. Beslut beräknas tas på nämndssammanträdet den 2 mars 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

ANTAGANDE

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 504 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 151 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Granskningsutlåtande (, 257 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

ÖVRIGT UNDERLAG

Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport (, 1 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 506 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 143 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

ÖVRIGT UNDERLAG

Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport (, 1 MB)

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 395 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Frida Svensson,
e-post: frida.svensson@vanersborg.se eller telefon 0521-
72 13 75.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

Vargöns bibliotek
468 21 Vargön

Besöksadress:
Fyrkanten 21

Öppetider och information om biblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster