Hoppa till innehåll

Detaljplan för Brännjärnet 1 m. fl

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Brännjärnet 1 m. fl. Planområdet ligger i centrala Vargön, ca 5 km öster om Vänersborg. Området angränsar till järnvägen Älvsborgsbanan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utökning av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Del av planområdet föreslås att ändras från allmän plats, gatuplantering till kvartersmark för verksamheter. Detaljplanen syftar även till utökning av byggrätt samt säkerställa ett skyddsavstånd till järnväg genom en begränsning av att marken inte får bebyggas.

Planför­slaget var på samråd under perioden 4 mars - 23 april 2020. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 395 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

ÖVRIGT UNDERLAG

Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport (, 1 MB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Frida Svensson,
e-post: frida.svensson@vanersborg.se eller telefon 0521-
72 13 75.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

Vargöns bibliotek
468 21 Vargön

Besöksadress:
Fyrkanten 21

För öppetider och information om biblioteket, läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster