Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Brännjärnet 1 m. fl

GRANSKNING PÅGÅR MELLAN
5 OKTOBER OCH 2 NOVEMBER

Karta över planområdet i Vargön, markerat med rött. Karta.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Brännjärnet 1 m. fl. Planområdet ligger i centrala Vargön, ca 5 km öster om Vänersborg. Området angränsar till järnvägen Älvsborgsbanan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Detaljplanen syftar även till utökning av byggrätt, säkerställa ett skyddsavstånd till järnväg genom en begränsning av att marken inte får bebyggas samt säkra ett vegetationsskydd mellan verksamhet och förskola/ bostäder.

Planför­slaget var på samråd under perioden 4 mars - 23 april 2020. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och planförslaget har omarbetats inför granskning.

Planförslaget är på granskning under perioden 5 oktober -
2 november 2020
enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Granskningsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Biblioteket i Vargön, Fyrkanten, Vargön

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 2 november 2020. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 506 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 143 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

ÖVRIGT UNDERLAG

Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport (, 1 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 395 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Frida Svensson,
e-post: frida.svensson@vanersborg.se eller telefon 0521-
72 13 75.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

Vargöns bibliotek
468 21 Vargön

Besöksadress:
Fyrkanten 21

Öppetider och information om biblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster