Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för cykelväg i Kleverud

INFÖR ANTAGANDE

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Detaljplan för cykelväg i Kleverud. Planområdet ligger ca 200 meter öster om E45 vid Kleverud och berör en sträcka av en enskild väg på ca 1,5 km. I norr avgränsas området av Gömman och i söder av
Bjurhem.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till gång- och cykelvägnätet genom att länka samman det allmänna cykelstråket, lokalt mellan Vänersborg och Frändefors och regionalt runt Vänern. Avsikten är att kommunen ska lösa in marken inom planområdet. I detaljplanen kommer in- och utfartsväg för de som bor längs den befintliga vägen säkerställas.

Samråd och granskning syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

Planför­slaget var på samråd under perioden 5 maj – 24 juni 2020. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 6 juli - 7 september 2020, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter ska sammanställas i ett granskningsutlåtande och mindre ändringar görs vid behov. Planen kan därefter lämnas till byggnadsnämnden för beslut om antagande.

AKTUELLA HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 778 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 626 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

TIDIGARE HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 1 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Alexandra Swahn, e-post: alexandra.swahn@vanersborg.se eller telefon 0521-72 14 31.

alternativt via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare