Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för del av kvarteret Jullen

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Flygfoto som visar planområdet. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Jullen, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger på Sanden, mellan Gamla hamnkanalen och Vassbottenleden, knappt 100 meter från Vänersborgs centrum. Området ingår i det som planprogrammet utpekat ut som första etappen i omvandlingen av södra Sanden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en levande stadsdel med bostäder och centrum. Den nya bebyggelsen ska integreras i den nya stadsdelen Sanden, utgöra en entré till Vänersborg samt harmonisera med riksintresset för kulturmiljövården i Vänersborgs stadskärna. Området längs Gamla Hamnkanalen med gångstråk och den dubbelsidiga allén utgör ett värdefullt inslag i staden. Vattenkontakten är en viktig faktor för Vänersborgs identitet som ska utvecklas till glädje för medborgarna i kommunen. Planförslaget bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning har genomförts.

Planför­slaget var på samråd under perioden 28 januari - 7 mars 2022. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta , 750 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Dagvattenutredning, , 5 MB, öppnas i nytt fönster. 2020-10-20
Miljökonsekvensbeskrivning, , 3 MB, öppnas i nytt fönster. december 2021
Miljöteknisk markundersökning, , 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2020-08-31
Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik , 2 MB, öppnas i nytt fönster., 2020-08-31
PM Hydrogeologi , 669 kB, öppnas i nytt fönster., 2020-10-16
PM Geoteknik , 1 MB, öppnas i nytt fönster., 2020-10-22
PM Vibrationer, , 306 kB, öppnas i nytt fönster. 2020-08-31
Riskutredning, farligt gods , 970 kB, öppnas i nytt fönster., 2020-08-31
Trafikbullerutredning , 2 MB, öppnas i nytt fönster., 2020-08-31
Trädbesiktning , 2 MB, öppnas i nytt fönster., 2020-08-24
Verksamhetsbuller , 2 MB, öppnas i nytt fönster., 2020-08-31

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN