Hoppa till innehåll

Detaljplan för Galeasen 1 m fl.

Inför antagande

Byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Galeasen 1 m fl, Sanden Södra, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger på Sanden, väster om Gamla hamnkanalen och norr om Vassbottenleden.

Syftet är att möjliggöra för flerbostadshus och centrumverksamhet. Parkering för bostädernas behov inryms i parkeringsgarage under den nya byggnationen. Den nya bebyggelsen ska stödja omvandlingen av Vassbottenleden till en mer stadsmässigt utformad esplanad. Bensinstationen avses tas bort och ersättas med lokaler för centrumändamål.

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 17 december 2018 - 31 januari 2019. De synpunkter som kom in under samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 19 juni och 5 augusti.

Inkomna synpunkter kommer nu att sammanställas och redogöras i ett granskningsutlåtande. Planförslaget kommer att revideras vid behov. Därefter kommer planen att lämnas till kommunfullmäktige för antagande.

AKTUELLA HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning (, 4 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 974 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 318 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Miljökonskevensbeskrivning, MKB (, 2 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning tas fram om planen kan innebära betydande miljöpåverkan. Syftet är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 

Övrigt underlag:

Program för detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron, Vänersborgs kommun, godkänt KF 2017-09-20 § 121 (, 2 MB)

Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo, Structor, 2017-02-17 (, 2 MB)

MTU Sanden (markföroreningar), LA Geo Miljö AB, 170318 (, 8 MB)

MTU II Sanden (markföroreningar) LA Geo Miljö AB, 2019-04-22 (, 4 MB)

Tekniskt PM Geoteknik, Structor, 2017-02-17 (, 681 kB)

Markteknisk undersökningsrapport, Sweco, 2019-01-29 (, 979 kB)

Detaljerad stabilitetsutredning, Sweco, 2019-02-04 (, 1 MB)

Trädbesiktning, Broussard arborist AB, 2017-03-17 (, 341 kB)

Trafikbullerutredning, Cedås Akustik, 2018-10-08, rev 2019-03-01 (, 1 MB)

Riskbedömning, Sweco, 2018-11-27, rev 2019-03-18 (, 1017 kB)

PM Vibrationer, Sweco, 2019-03-11, rev 2019-05-06 (, 109 kB)

Dagvattenutredning, Sweco, 2019-06-03 (, 1 MB)

Spridningsberäkning av ev lukt, Luft i Väst, mars 2019 (, 341 kB)

Kartläggning av verksamhetsbuller, Akustikverkstan, 2019-04-11 (, 1 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 949 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

Program för detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron

 

Området ingår i det område som utpekats som första etapp i omvandlingen av Sanden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra första steget i omvandlingen av Sanden från nuvarande industri m.m. till en ny levande stadsdel med bostäder och verksamheter enligt framtaget Program för detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron.

Läs mer här!