Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Grävlingen 28

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Grävlingen 28. Planområdet ligger i centrala Vänersborg och angränsar till Edsvägen, Belfragegatan och Södra järnvägsgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandning av olika typer av centrumverksamheter och bostäder på fastigheten Grävlingen 28. Kvarteret fyller en viktig funktion i stadsmiljön med dess koppling till Vänersborgs innerstad och omkringliggande bebyggelse. I detaljplanen är det därför viktigt att säkerställa att bebyggelsens utformning och volym i förhållande till stadsbild och omgivande bebyggelse beaktas gestaltningsmässigt och arkitektoniskt. Det är också viktigt att säkerställa gröna inslag inom planområdet.

Förslaget till ny detaljplan möjliggör utveckling av fastigheten genom en ökad byggrätt och mer flexibel användning. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med kontor, centrumverksamhet, tillfällig vistelse, vård samt bostäder. Förslaget ger ca 11 000 m2 BTA som kan fördelas genom en blandning av verksamheter och bostäder i upp till sex våningar.

Planför­slaget var på samråd under perioden 20 maj - 30 juni 2021. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och vid behov omarbetas planförslaget innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning , 5 MB, öppnas i nytt fönster. (, 5 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta , 471 kB, öppnas i nytt fönster. (, 471 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

ÖVRIGT UNDERLAG

Riskutredning, järnväg , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökning , 6 MB, öppnas i nytt fönster. (, 6 MB)
Markteknisk undersökningsrapport , 5 MB, öppnas i nytt fönster. (, 5 MB)
PM geoteknik , 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB)
Trafikbullerutredning , 14 MB, öppnas i nytt fönster. (, 14 MB)
Dagvattenutredning , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)
Kapacitetsutredning - kontakta planhandläggare för mer information

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Marie Karlsson, e-post: marie.karlsson03@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 06.

BYGGNADSNÄMNDEN