Hoppa till innehåll

Detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl

Inför granskning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl, Brålanda, Vänersborgs kommun
Planområdet är beläget i västra delen av Brålanda tätort, ca två mil norr om Vänersborg. Området ligger i anslutning till Färgelandavägen och Poppelgatan.

Syftet med detaljplanen är att utveckla ett nytt bostadsområde i Brålanda, i ett attraktivt läge med närhet till det framtida tågstoppet. Planen möjliggör för bostadsbyggande i olika former; flerbostadshus, mindre rad-/parhus samt småhus. En variation av bostadstyper ger goda förutsättningar för att täcka ett varierat bostadsbehov. Planen möjliggör även för park- och grönområde, torgyta, skolverksamhet samt centrum-
och verksamhetsområde. Planförslaget säkerställer också infarter, vägar och stråk inom området.

Planför­slaget var på samråd under perioden 28 januari - 1 mars 2019. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 6 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 660 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.


Övrigt underlag

Miljöteknisk markundersökning (, 6 MB)
Geoteknisk utredning, PM (, 2 MB)
Arkeologisk förundersökning (, 1 MB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Frida Svensson, e-post: frida.svensson@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 75.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare