Hoppa till innehåll

Detaljplan för kvarteret Katten

Inför granskning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Katten Vänersborgs kommun. Planområdet omfattar kvarteret Katten i centrala Vänersborg.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för utveckling av befintlig hotellverksamhet med fler hotellrum, samt att uppföra ett flerbostadshus med plats för ca 20 lägenheter i ett attraktivt läge med närhet till kollektivtrafik och centrala Vänersborg. Planens syfte är också att utreda parkeringssituationen inom planområdet för att säkerställa att parkeringsnormen efterföljs.

Planför­slaget var på samråd under perioden 17 december 2018 –
31 januari 2019. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget kan omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned i den blå rutan nedan.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning (, 4 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 700 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

ÖVRIGT UNDERLAG

Trafikbullerutredning (, 2 MB)

Riskanalys (, 1 MB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Marie Karlsson, e-post: marie.karlsson03@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 06.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare