Hoppa till innehåll

Detaljplan för kvarteret Katten

GRANSKNING PÅGÅR MELLAN 10 JULI OCH 6 SEPTEMBER 2019

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Katten Vänersborgs kommun. Planområdet omfattar kvarteret Katten i centrala Vänersborg.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för utveckling av befintlig hotellverksamhet med fler hotellrum, samt att uppföra ett flerbostadshus med plats för ca 20 lägenheter i ett attraktivt läge med närhet till kollektivtrafik och centrala Vänersborg. Planens syfte är också att utreda parkeringssituationen inom planområdet för att säkerställa att parkeringsnormen efterföljs.

Planför­slaget var på samråd under perioden 17 december 2018 –
31 januari 2019. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och detaljplanen har reviderats.

Planförslaget ställs nu ut för granskning under perioden 10 juli och  6 september 2019. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

Efter granskningen kommer inkomna synpunkter att sammanställas och vid behov kan mindre ändringar göras. Därefter lämnas planen till byggnadsnämnden för antagande.

Utställningslokaler

Entréen på Lindgården, Sundsgatan 33, Vänersborg

Biblioteket i Vänersborg, Köpmansgatan 1, Vänersborg

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 6 september 2019. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning (, 5 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 597 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 379 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Trafikbullerutredning
(, 2 MB)

Trafikutredning (, 4 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 4 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 700 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Marie Karlsson, e-post: marie.karlsson03@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 06.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare