Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Sikhallsviken

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Flygbild över Ursand

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Sikhallsviken. Planområdet ligger öster om Frändefors och Brålanda vid Vänerskusten och sträcker sig från hamnen och badplatsen i Sikhall ungefär en kilometer in mot land.

Detaljplanen syftar till att skapa sjö- och naturnära bostadstomter och öka attraktiviteten för boende och besökande genom utvecklingsmöjligheter för småbåtshamn och campingplatserna inom det föreslagna LIS-området (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Sikhall. Detaljplanen vill också ge möjlighet att driva mindre verksamheter av olika slag, med inriktning på besöksnäring, blandat med bostäder.

Planför­slaget var på samråd under perioden 18 december 2017 – 31 januari 2018 enligt 5 kap 11 § plan- och byggla­gen. De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar nedan.

I juli 2021 inlämnades visionsskisser från en exploatör som till vissa delar skiljer sig från samrådsförslaget. I oktober 2021 fattade byggnadsnämnden beslut om att arbeta vidare med att anpassa detaljplaneförslaget till de intentioner som fastighetsägare visat på i skisserna. Innan planförslaget kan omarbetas och skickas ut på granskning behöver ett antal undersökningar göras. Miljö- och byggnadsförvaltningen väntar på klartecken från exploatörerna att gå vidare med undersökningarna.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning , 1 MB. (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 5 MB. (, 5 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Trafikanalys , 3 MB. (, 3 MB)

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta planhandläggare Anette Klang, via e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN