Hoppa till innehåll

Detaljplan för Skaven och del av Öxnered

INFÖR ANTAGANDE

Översiktsbild över planområdet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Skaven och del av Öxnered, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger sydöst om Älvsborgsbanan i anslutning till Vassbotten. Strax söder om området ligger Öxnereds station. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en attraktiv utveckling av stationssamhället Öxnered/ Skaven genom ett nytt bostadsområde med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik.

Inför antagande

Den förnyade granskningen har genomförts och inkomna synpunkter har sammanställts i granskningsutlåtande 2. Granskningsutlåtandet samt antagandehandlingar godkändes av byggnadsnämnden vid sammanträde den 9 april 2019. Byggnadsnämnden kommer nu lämna över planförslaget till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen. Beslut om antagande beräknas ske vid sammanträdet den 19 juni 2019. Det är kommunfullmäktiges beslut som i ett senare skede kan överklagas.

Samråd och granskning

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 28 juni - 6 september 2017. De synpunkter som kom in under samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 9 mars - 10 april 2018. Inkomna synpunkter har vägts samman och redogörs i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats enligt utlåtandet.

Planförslaget omarbetades efter granskningen i sådan utsträckning att planförslaget ställdes ut på förnyad granskning under 17 december och 31 januari 2019. Den största förändringen av planen bestod i att planområdet minskats ner.

Nedan visas en illustration över hur området kan komma att se ut i framtiden, viktigt att poängtera att detta endast är ett förslag.


AKTUELLA HANDLINGAR

INFÖR ANTAGANDE

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 4 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustrationskarta (, 1 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

Granskningsutlåtande (, 1 MB) 1

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Granskningsutlåtande 2 (, 512 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 310 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag:

Program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered (, 5 MB)

Arkeologisk utredning (, 2 MB)

Vägutredning (, 1 MB)

Bullerutredning (, 5 MB)

Skottbullerutredning (, 5 MB)

Naturvärdesinventering (, 3 MB)

Mindre hackspett, PM (, 2 MB)

Dagvattenutredning
(, 4 MB)

Markteknisk undersökningsrapport (, 5 MB) (MUR)

Markteknisk markundersökning, översiktig (, 1 MB)

PM Bergteknik (, 2 MB)

PM Geoteknik (, 17 MB)

Geoteknisk undersökning, översiktlig (, 5 MB)

Riskbedömning

(, 1 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

Granskning 2

Planbeskrivning (, 5 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 1 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustrationskarta (, 1 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

Granskningsutlåtande (, 1 MB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 310 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Granskning 1

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustrationskarta (, 1 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

Samrådsredogörelse (, 310 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Samråd

Planbeskrivning (, 4 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustrationskarta (, 1 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.


Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

DIALOGMÖTE

Dialogmöte om planförslaget genomfördes tisdagen den 20 mars kl 18.00 i Öxnereds skola (matsalen).

Planförslaget presenterades och möjlighet fanns att ställa frågor.