Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Skaven och del av Öxnered

ÖVERKLAGAD

Bilden föreställer en översiktsbild över planområdet i stadsdelen Skaven och Öxnered

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Skaven och del av Öxnered, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger sydöst om Älvsborgsbanan i anslutning till Vassbotten. Strax söder om området ligger Öxnereds station. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en attraktiv utveckling av stationssamhället Öxnered/ Skaven genom ett nytt bostadsområde med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik.

Antagen och överklagad

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2019 § 91 att anta detaljplan för Skaven och del av Öxnered. Sammanträdesprotokollet har justerats. Beslutet offentliggjordes genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 28 juni 2019.

Beslutet att anta detaljplan för Skaven och del av Öxnered är överklagat. Mark- och miljödomstolen avvisade och avslog överklagandena. Beslutet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.

Inför antagande

Den förnyade granskningen har genomförts och inkomna synpunkter har sammanställts i granskningsutlåtande 2. Granskningsutlåtandet samt antagandehandlingar godkändes av byggnadsnämnden vid sammanträde den 9 april 2019. Byggnadsnämnden kommer nu lämna över planförslaget till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen. Beslut om antagande beräknas ske vid sammanträdet den 19 juni 2019. Det är kommunfullmäktiges beslut som i ett senare skede kan överklagas.

Samråd och granskning

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 28 juni - 6 september 2017. De synpunkter som kom in under samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 9 mars - 10 april 2018. Inkomna synpunkter har vägts samman och redogörs i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats enligt utlåtandet.

Planförslaget omarbetades efter granskningen i sådan utsträckning att planförslaget ställdes ut på förnyad granskning under 17 december och 31 januari 2019. Den största förändringen av planen bestod i att planområdet minskats ner.

Nedan visas en illustration över hur området kan komma att se ut i framtiden, viktigt att poängtera att detta endast är ett förslag.


AKTUELLA HANDLINGAR

ANTAGANDE

Beslut om antagande 2019-06-19 § 91 (, 116 kB)

Planbeskrivning
(, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 4 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustrationskarta (, 1 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

Granskningsutlåtande (, 1 MB) 1

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Granskningsutlåtande 2 (, 512 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 310 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag:

Program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered (, 5 MB)

Arkeologisk utredning (, 2 MB)

Vägutredning (, 1 MB)

Bullerutredning (, 5 MB)

Skottbullerutredning (, 5 MB)

Naturvärdesinventering (, 3 MB)

Mindre hackspett, PM (, 2 MB)

Dagvattenutredning
(, 4 MB)

Markteknisk undersökningsrapport (, 5 MB) (MUR)

Markteknisk markundersökning, översiktig (, 1 MB)

PM Bergteknik (, 2 MB)

PM Geoteknik (, 17 MB)

Geoteknisk undersökning, översiktlig (, 5 MB)

Riskbedömning

(, 1 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

GRANSKNING 2

Planbeskrivning (, 5 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 1 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustrationskarta (, 1 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

Granskningsutlåtande (, 1 MB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 310 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

GRANSKNING 1

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustrationskarta (, 1 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

Samrådsredogörelse (, 310 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 4 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustrationskarta (, 1 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.


Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

DIALOGMÖTE

Dialogmöte om planförslaget genomfördes tisdagen den 20 mars kl 18.00 i Öxnereds skola (matsalen).

Planförslaget presenterades och möjlighet fanns att ställa frågor.