Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för södra Sanden

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Flygfoto som visar planområdet. Foto.

Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till Detaljplan för södra Sanden. Planområdet ligger på Sanden, och omfattar området mellan Vassbottenleden och trafikkanalen. Området ingår i det som är utpekat som andra och tredje etappen i omvandlingen av södra Sanden enligt planprogram godkänt av kommunfullmäktige i september 2017. Planförslaget är i enlighet med kommunens Översiktsplan 2017 och ställs ut för samråd enligt 5 kap 11c § plan- och bygglagen (2010:900).

Syftet med detaljplanen är kortfattat att omvandla industri-, handels- och verksamhetsområdet till en ny stadsdel för bostäder med centrumverksamheter i entréplan, kontor och till viss del handel. I området föreslås nya parker samt gång- och cykelvägar. Vattenkontakten är en viktig faktor för Vänersborgs identitet som ska utvecklas inom planområdet.

Den nya detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, har betydelse för allmänheten och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför bedöms att planförslaget ska handläggas med utökat planförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900).

Planför­slaget var på samråd under perioden 18 april - 10 juni 2022. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning , 6 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta , 795 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Miljökonsekvensbeskrivning , 5 MB, öppnas i nytt fönster., mars 2022
Naturvärdesinventering , 3 MB, öppnas i nytt fönster., 2021-12-17
Markteknisk undersökningsrapport - geoteknik , 5 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-21
PM Geoteknik , 4 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-21
Vibrationsutredning , 2 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-17
Översiktlig miljöteknisk markundersökning , 7 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-13
Strategi för klimatanpassning med avseende på höga vattennivåer i Vänern , 1019 kB, öppnas i nytt fönster., 2021-12-08
Klimatanpassningsstrategi för södra Sanden i Vänersborg , 195 kB, öppnas i nytt fönster., 2022
Riskutredning med avseende på farligt gods , 2 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-13
Trafikutredning , 9 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-03-02
Bullerutredning , 5 MB, öppnas i nytt fönster., 2021-12-17
VA- & dagvattenutredning , 3 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-03-02
Solstudie , 4 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-03-23
Hydrogeologiska förutsättningar , 1 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-13
Luktutredning , 2 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-12
Vindstudie , 2 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-02-22
Illustrationer , 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN