Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Trestad Center västra

INFÖR ANTAGANDE

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Trestad Center västra. Planområdet ligger i anslutning till befintligt industri- och verksamhetsområde i Trestad Center, Vänersborg.

Syftet med detaljplanen är att utveckla industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark. Del av planområdet berörs av luftburna kraftledningar vilka läggs inom användningsområde för teknisk anläggning. Inom planområdet föreslås även naturmark dels för att bevara en rad med ekar längs den enskilda vägen och dels för att ge plats för fördröjning och rening av dagvatten.

Planför­slaget var på samråd under perioden 12 december 2019 - 30 januari 2020, enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden
5 oktober - 2 november 2020, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande.

Planen har nu lämnats till byggnadsnämnden för beslut om antagande. Beslut beräknas tas på nämndssammanträdet den 2 mars 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

ANTAGANDE

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 1 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 311 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Granskningsutlåtande (, 237 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

ÖVRIGT UNDERLAG

Arkeologisk utredning (, 1 MB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport (, 4 MB)
Dagvattenutredning (, 4 MB)
Riskbedömning (, 2 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 1 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 282 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

ÖVRIGT UNDERLAG

Arkeologisk utredning (, 1 MB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport (, 4 MB)
Dagvattenutredning (, 4 MB)
Riskbedömning (, 2 MB)

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 940 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare