Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Del av Kv. Haren

Arbete pågår

Flygbild över Ursand

 

Byggnadsförvaltningen har fått uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Del av Kv. Haren. Planområdet ligger i Vänersborg.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder inom området samt säkerställa allmänna parkeringsplatser. Planarbetet ska utreda var och i vilken omfattning bostäder kan tillåtas, samt hur behov av parkeringsplatser inom området skall tillgodoses.

 

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning ()

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta med planbestämmelser ()

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse ()

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen till Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg eller via e-post till byggnad@vanersborg.se. Synpunkterna ska vara byggnadsnämnden till handa senast den 14 januari 2016.

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta planarkitekt Isa Pettersson via e-post isa.pettersson@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN


TIDIGARE HANDLINGAR

Planbeskrivning ()

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta med planbestämmelser ()

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Planför­slaget är på samråd under perioden 15 december 2017 – 26 januari 2018 enligt 5 kap 11 § plan- och byggla­gen. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan i den blå rutan hittar du samrådshandlingar.

Utställningslokaler

Entréen på Lindgården, Sundsgatan 33, Vänersborg

Biblioteket i Vänersborg, Köpmansgatan 1, Vänersborg

Utställningslokaler

Kommunhuset, Byggnadsförvaltningen, Södergatan 16 A

Biblioteket i Vänersborg, Köpmansgatan 1

Utställningslokaler

Entréen på Lindgården, Sundsgatan 33, Vänersborg  

Utställningslokaler

Biblioteket i Brålanda, Storgatan 24, Brålanda

Biblioteket i Vänersborg
, Köpmansgatan 1, Vänersborg

Entréen på Lindgården, Sundsgatan 33, Vänersborg  

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 26 januari 2018. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Del av Lindås 2:2 den 3 mars 2018. Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 14 mars 2018. Överklagandetiden är tre veckor från att protokollet anslogs.

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 8 oktober 2018. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

Överklagad

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut du överklagar genom att t ex ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg eller mailas till byggnad@vanersborg.se. Märk överklagandet med dnr PLAN.2016.55. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till kommunen inom 3 veckor efter att protokollet har tillkännagetts på den digitala anslagstavlan. Har ditt överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Mark- och miljödomstolen.