Hoppa till innehåll

 

Upphävande av byggnadsplan nr 173 och delar av nr 287 i Nordkroken

UPPHÄVD

Översikt. Rött visar förslag till upphävande av plan, grönt visar var byggnadsplan nr 287 föreslås fortsätta gälla.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till upphävande av byggnadsplan nr 173 samt delar av byggnadsplan nr 287. Området där planerna ska upphävas (inte längre gälla) gäller stora delar av bebyggelsen i Nordkroken, norr om Vargön. Främst berör det området kring västra delen av Västra vägen och Slomvägen, men även en del hus i sydöst vid kanten av Halleberg och Kvarntorpsbäcken. Den samlade bebyggelsen kring Nordkroksvägen och centrala delar av Nordkroken berörs inte.

SYFTE

Anledningen till att kommunen vill upphäva delar av byggnadsplan nr 287 är att ge bättre möjlighet att avgöra från fall till fall vad som ska få byggas. Idag styrs det av byggnadsplanens bestämmelser som beslutades för över 40 år sedan. Nu vet vi att delar av området riskerar att översvämmas i framtiden. Trots det måste kommunen godkänna bygglov som följer byggnadsplanens bestämmelser. Samtidigt hindrar byggnadsplanen möjligheter att bygga på andra platser, där det kan vara lämpligt. Enligt förslaget kommer delar av byggnadsplan nr 287 att fortsätta gälla. Det är delar som skyddar grönområden, så att de inte byggs bort för allmänheten.

Kommunen föreslår även att det sista av byggnadsplan nr 173 från år 1940 upphävs. Nästan hela byggnadsplanen upphävdes när nya planer gjordes för Nordkroken på 1970-talet, men två restbitar blev kvar. Planen kommer inte att ha någon funktion när stora delar av byggnadsplan nr 287 tas bort.

Upphävandeförslaget var på samråd under perioden 27 april – 18 juni 2020 enligt 5 kap 11 § plan- och byggla­gen. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och förslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 10 november - 15 december 2020, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Samrådet och granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Endast några mindre tillägg och justeringar har gjorts.

Byggnadsnämnden beslutade att upphäva byggnadsplan nr 173 och delar av nr 287 i Nordkroken den 19 januari 2021 (BN § 3). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 26 januari 2021. Överklagandetiden är tre veckor från att protokollet anslogs.

Att överklaga?

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut du överklagar genom att t ex ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg eller mailas till byggnad@vanersborg.se. Märk överklagandet med dnr PLAN.2019.5. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till kommunen inom 3 veckor efter att protokollet har tillkännagetts på den digitala anslagstavlan. Har ditt överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Mark- och miljödomstolen.

 

 

AKTUELLA HANDLINGAR

ANTAGANDE

Beskrivning (, 4 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av upphävandets innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som förslaget har.

Upphävandekarta för byggnadsplan 173 (, 3 MB)

Upphävandekartan är en formell karta som visar var byggnadsplanen upphävs.

Upphävandekarta för byggnadsplan 287 (, 5 MB)

Upphävandekartan är en formell karta som visar var byggnadsplanen upphävs och var den fortsatt gäller.

Granskningsutlåtande (, 263 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 205 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

TIDIGARE HANDLINGAR

GRANSKNING

Beskrivning (, 4 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av upphävandets innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som förslaget har.

Upphävandekarta för byggnadsplan 173 (, 3 MB)

Upphävandekartan är en formell karta som visar var byggnadsplanen upphävs.

Upphävandekarta för byggnadsplan 287 (, 4 MB)

Upphävandekartan är en formell karta som visar var byggnadsplanen upphävs och var den fortsatt gäller.

Samrådsredogörelse (, 205 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

SAMRÅD

Beskrivning (, 4 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av upphävandets innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som förslaget har.

Upphävandekarta för byggnadsplan 173 (, 3 MB)

Upphävandekartan är en formell karta som visar var byggnadsplanen upphävs.

Upphävandekarta för byggnadsplan 287 (, 4 MB)

Upphävandekartan är en formell karta som visar var byggnadsplanen upphävs och var den fortsatt gäller.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Pål Castell, e-post: pal.castell@vanersborg.se eller telefon 0521-72 10 91,

alternativt via planarkitekt Alexandra Swahn, e-post: alexandra.swahn@vanersborg.se eller telefon 0521-72 14 31.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

Digitalt samrådsmöte

Det digitala samrådsmötet genomfördes den 11 maj 2020, kl 18-20

Ta del av presentationen här. (, 5 MB)

Samtal om förslaget

En samtalsträff ute i Nordkroken genomfördes den 17 maj 2020.