Hoppa till innehåll

 

Upphävande av byggnadsplan nr 173 och delar av nr 287 i Nordkroken

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Översikt. Rött visar förslag till upphävande av plan, grönt visar var byggnadsplan nr 287 föreslås fortsätta gälla.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till upphävande av byggnadsplan nr 173 samt delar av byggnadsplan nr 287. Planområdet är beläget i Nordkroken, norr om Vargön.

Huvudsyftet är att ge kommunen större möjligheter att bedöma lämplig markanvändning från fall till fall. Byggnadsplan 287 ger rätt till byggnation på platser där marken ligger långt under dimensionerande nivåer för översvämningsrisker. I och med upphävandet kommer varje enskilt ärende att prövas i bygglov, marklov eller fastighetsförrättning utifrån platsens förutsättningar. Syftet med att behålla delar av byggnadsplan 287 är att det är lämpligt att behålla dessa delar som allmän plats och grönområde.

Syftet med att upphäva byggnadsplan 173 är att det endast skulle kvarstå fragment av denna plan som tappar sitt sammanhang när byggnadsplan 287 upphävs.

Upphävandeförslaget var på samråd under perioden 27 april – 18 juni 2020 enligt 5 kap 11 § plan- och byggla­gen. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Beskrivning (, 4 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av upphävandets innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som förslaget har.

Upphävandekarta för byggnadsplan 173 (, 3 MB)

Upphävandekartan är en formell karta som visar var byggnadsplanen upphävs.

Upphävandekarta för byggnadsplan 287 (, 4 MB)

Upphävandekartan är en formell karta som visar var byggnadsplanen upphävs och var den fortsatt gäller.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Pål Castell, e-post: pal.castell@vanersborg.se eller telefon 0521-72 10 91,

alternativt via planarkitekt Alexandra Swahn, e-post: alexandra.swahn@vanersborg.se eller telefon 0521-72 14 31.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

Vargöns bibliotek
468 21 Vargön

Besöksadress:
Fyrkanten 21

För öppetider och information om biblioteket, läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitalt samrådsmöte

Det digitala samrådsmötet genomfördes den 11 maj 2020, kl 18-20

Ta del av presentationen här. (, 5 MB)

Samtal om förslaget

En samtalsträff ute i Nordkroken genomfördes den 17 maj 2020.