Hoppa till innehåll

 

Planprogram

Ett planprogram kan utarbetas innan detaljplanearbetet påbörjas, när initiativet är av större betydelse och omfattning eller när detaljplanen inte har stöd i kommunens översiktsplan. Planprogram utreder mål och övergripande förutsättningar för en idé inom ett planområde. Planprogram kan upprättas för ett större område ex. stadsdel och ses ofta som ett underlag för fortsatt planarbete. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.

Det finns inget krav på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själva som avgör om det behövs. Utarbetande och antagande av planprogram följer samma steg som ett detaljplanearbete, men är inte juridiskt bindande.

Godkända planprogram

Här kan du ladda ner alla planprogram som blivit godkända sedan 2008. Söker du liknande information som är äldre kan du kontakta oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen så hjälper vi till att ta fram det.

Sanden söder om Dalbobron
Godkänt 2017-09-20

Syftet med planprogrammet är att stödja Vänersborgs stadskärna som kommunens kommersiella och kulturella centrum, att klarlägga förutsättningarna för att kunna omvandla Sanden söder om Dalbobron från nuvarande industri mm. till en ny levande stadsdel med boende, handel, kontor, kultur, upplevelser och centrumverksamhet. Syftet är även att visa lämplig etapputbyggnad/ omvandling av området samt att programmet ska vara ett underlag för nya detaljplaner och för utredningar om områdets framtid.

Planprogram (, 2 MB)
Förslag på strategi för översvämningsskydd (, 10 MB)
Kvalitetsprogram (, 3 MB)

Skaven och delar av Öxnered

Godkänt 2016-09-28

Syftet med planprogrammet är att utreda strukturfrågorna för Skaven/Öxnered. Därefter tas ställning till om det kan byggas ut i mindre etapper. Syftet med programmet är att även planera för ett långsiktigt hållbart samhälle och att vara ett underlag för kommande planering av området och nya detaljplaner.

Planprogram (, 7 MB)


Onsjö
Godkänt 2016-02-03

Syftet med planprogrammet är att planera för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det ska även utreda lämplig markanvändning och hur södra Onsjö kan integreras med befintligt område och andra stadsdelar.

Planprogram (, 5 MB)


Ursands camping m.m.

Godkänt 2014-03-26

Syftet med planprogrammet är att översiktligt utreda lämplig markanvändning, förbättrad infrastruktur och allmänhetens tillgänglighet.

Planprogram (, 2 MB)

Program för detaljplaner för Norra Nordkroken


Norra Nordkroken

Godkänt 2012-05-02

Syftet med programmet är att klargöra vilka bostäder som kan bli större och var fler kan byggas. Det ska även ta fram underlag för översvämningshotad mark och skapa förutsättningar för att badplatsen och stranden.

Planprogram (, 2 MB)
Karta (, 2 MB)


Holmängen

Godkänt 2008-10-29

Syftet med planprogrammet är att utreda lämplig markanvändning och övergripande vägnät samt gång- och cykelvägar. Det ska även se på möjligheter att göra rekreationsområdet vid älven mer tillgängligt. 

Planprogram (, 2 MB)


Södra delen av Dalbobergen och Katrinedal norra

Godkänt 2008-10-29

Syftet med planprogrammet är att utreda om och hur området kan bebyggas med bostäder och hur miljö- och rekreationsvärden kan bevaras.

Planprogram (, 10 MB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare