Hoppa till innehåll

Översiktsplanering

Flygbild över Vänersborg

Alla kommuner behöver en samlad strategi för hur de ska ta hand om sina naturtillgångar - hur mark och vatten ska användas för att stödja en hållbar utveckling. Detta kallas översiktlig planering. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Planen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras. Exempelvis vid detaljplanering och vid beslut om bygglov med mera. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande och ska ange riktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Den ska också redovisas hur olika riksintressen; områden, platser eller objekt som anses viktiga ur ett nationellt perspektiv, tillvaratas och tillgodoses. Översiktsplanen är en avvägning mellan olika allmänna intressen och ska tydligt redovisa innebörden och konsekvenserna av de förändringar som den riktar sig mot.

För vissa delar av kommunen som kräver en högre detaljeringsgrad, till exempel tätorter eller andra värdefulla områden, kan översiktsplanen fördjupas. I dessa fall tar man fram en Fördjupad översiktsplan (FÖP) som behandlar ett mindre geografiskt område än hela kommunen. Det finns även möjlighet att göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) som behandlar ett visst tema, till exempel vindkraft eller turism.

Översiktsplan 2016

Vänersborgs kommuns nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2017 och ersätter   ersätter den tidigare översiktsplanen från 2006. Samråd om översiktsplanen genomfördes i början av 2016. Planförslaget var utställt på granskning under sommaren 2017. 

En fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargöns tätorter samt för Brålanda är under framtagande.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Ansvarig planarkitekt:
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

CHALMERSPROJEKT
 

35 arkitektstudenter från olika länder har under hösten 2014 arbetat med idéer för ett framtida hållbart Vänersborg.

Allt material från deras utställning finns nu på hemsidan.

Läs mer om Chalmersprojekt 2014