Hoppa till innehåll

 

FÖP Brålanda

Flygfoto över Brålanda tätort. Flygfoto.

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brålanda. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark-och vattenanvändning i tätorten Brålanda för att främja en hållbar utveckling.

Samråd planeras till kvartal 1-2 2022.

Lägesbild 2021 (januari-juni)

  • Kommunstyrelsen har gett Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Brålanda tillsammans med kommunens övriga förvaltningar.
  • Digitalt platsbesök i Brålanda har genomförts.
  • Under våren har flertalet tjänstepersoner varit involverade i så kallade fokusgrupper där vi under varje tillfälle belyst specifika tema bland annat: infrastrustruktur, bostäder, näringsliv och centrum, natur- och vatten, risk- och säkerhet.
  • Under våren har vi med en målbild för framtida Brålanda.
  • Avstämning med styrgrupp för strategisk samhällsplanering i Vänersborgs kommun har genomförts under två tillfällen.
  • Dialog med Trafikverket, Västra götalandsregionen och västtrafik har inletts inför stora infrastruktursatsningar.
  • Kommunstyrelsen har gett förvaltningarna att ta fram riktlinjer för hållbar hushållning med jordbruksmark i Vänersborgs kommun. Arbetet planeras att påbörjas hösten 2021.

BRÅ-arbete 2020

Under år 2020 var Brålanda utpekat som ett fokusområde i kommunens brott- och trygghetsförebyggande arbete (BRÅ). Inom ramen för detta arbete genomfördes en förbättringsvandring och medborgardialog i Brålanda. Dialog med fastighetsägare på Storgatan, Allégatan och Järnvägsgatan genomfördes också som del i att skapa ett tryggt och gemytligt Brålanda.

Åtgärder som genomfördes i Brålanda

Sammanställning av inkomna synpunkter

Under sommaren 2019 samlade vi in information och kunskap om Brålanda genom olika dialoginsatser.

Materialet har bearbetas och de synpunkter som inkom under dialogperioden har sammanställts. Dialog har även förts i andra sammanhang på Bomässan 2018, i ÖP-arbetet och genom kontinuerlig dialog med Brålanda företagarförening.

Genomförda dialoginsatser

Tyck till om Brålanda

Sommaren 2019 genomfördes en webbenkät, där frågor om ett framtida attraktivt Brålanda.

  • Vad är den viktigaste framtidsfrågan?
  • Hur ska Brålanda utvecklas?
  • Vad kan förbättras?

Vänersborgs kommun in företag och näringsliv i Brålanda till samtal och workshop.

Under maj och juni 2019 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på Brålanda bibliotek samt träffa handläggare på plats och diskutera framtida Brålanda.

Elever på Brålanda har varit med och diskuterat samt lämnat synpunkter på vad som är bra/mindre bra i Brålanda och vad som kan bli bättre.

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

Genom varierade och riktade dialoginsatser ska olika målgrupper ges möjlighet att vara med och påverka hur framtida Brålanda kan utvecklas. Synpunkterna ska utgöra ett underlag till framtagande av fördjupad översiktsplan.

MER information

Följ vår dialogresa på Instagram!

Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

#FÖPbrålanda

MER information

Genom varierade och riktade dialoginsatser ska olika målgrupper ges möjlighet att vara med och påverka hur framtida Brålanda kan utvecklas. Synpunkterna ska utgöra ett underlag till framtagande av fördjupad översiktsplan.