Hoppa till innehåll

 

Naturvårdsplan - TÖP

Arbete pågår med att ta fram en naturvårdsplan för Vänersborgs kommun, som tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). Syftet med planen är att vägleda hur naturvärden hanteras i beslut om mark- och vattenanvändning, samt hur kommunen bör arbeta för att bevara och utveckla naturvärden. Som en del i arbetet har även flera viktiga underlag tagits fram, som en karta där tidigare kända naturvärden sammanställts, förslag till områden som skulle kunna passa som naturreservat, beskrivning av olika skyddsformer med mera.

Projektet har drivits av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av kommunekolog på miljö- och byggnadsförvaltningen. Med stöd från Naturvårdsverkets LONA-bidrag kunde en konsult anlitas för att hjälpa till med att ta fram underlag.

Ett förslag till samrådshandlingar har färdigställts under hösten 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅDSHANDLINGAR

Beslutshandling

Förslag till Naturvårdsplan (publiceras efter beslut om samråd i kommunstyrelsen)

Underlag

Utredning skyddsvärd natur (publiceras efter beslut om samråd i kommunstyrelsen)

Redovisning av naturvårdsplanens påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer och mellankommunala frågor (publiceras efter beslut om samråd i kommunstyrelsen)

Sammanställning och klassning av naturvärden i Vänersborgs kommun , 5 MB, öppnas i nytt fönster. (, 5 MB)

NVP-kartan (underlag till planen)

Kartan visar en klassning av områden där naturvärden tidigare lyfts fram i olika typer av inventeringar. Klassningen följer svensk standard för naturvärdesinventeringar.

Kartan fungerar bäst i Chrome, Firefox eller Microsoft Edge. Kartan fungerar inte i Internet explorer.

Öppna kartan i ett nytt fönster? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Ansvarig planarkitekt:
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

Ansvarig kommunekolog:
Elisabet Rex

Telefon:
0521-72 16 23

E-post:
elisabet.rex@vanersborg.se

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

miljo@vanersborg.se

Instagram:
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kommunekologerna.vanersborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.