Hoppa till innehåll

 

Planbesked

process

Enskilda personer eller företag som har ett intresse av att genomföra en åtgärd vilket kräver en ny, en upphävning eller en förändring av en detaljplan kan ansöka om ett planbesked. Ett planbesked ger ett tydligt besked huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Vänersborgs kommun tar ut en avgift för planbesked.

Så går det till

En planhandläggare på miljö- och byggnadsförvaltningen gör en bedömning av ansökan som därefter tas upp för politiskt beslut i byggnadsnämnden. Beslutet (planbeskedet) är antingen positivt eller negativt, dvs. om kommunen har för avsikt att bedriva en vidare prövning i en detaljplaneprocess eller inte. Kommunen ska inom 4 månader, efter att en skriftlig och fullständig begäran inkommit, meddela sitt beslut.

Om positivt planbesked ges ska det av beskedet framgå ungefär vid vilken tidpunkt ett beslut om antagande, upphävande eller ändring av detaljplanen kan komma att ske. Beslutet är inte bindande eller möjligt att överklaga. Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en plan slutligen kommer att antas.

Innan planarbetet påbörjas ska i de flesta fall ett planavtal upprättas mellan den som initierat detaljplanen och kommunen. Planavtalet reglerar bland annat ersättning för miljö- och byggnadsförvaltningens kostnader i samband med planarbetet. Kommunen påbörjar inte handläggningen av ärendet förrän planavtalet är underskrivet av båda parter.

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked sker via e-tjänst ansökan om planbesked. Om du inte har möjlighet att digitalt signera, hör av dig så kan du få tillgång till en utskrivbar ansökningsblankett.

Kostnad för planbesked - taxa 2021

Enkel åtgärd (, 25 kB)

9 520 kr*

Medelstor åtgärd (, 25 kB)

14 280 kr*

Stor åtgärd (, 25 kB)

19 040 kr*

*Eller enligt tidersättningKostnaden för kommunens handläggning av planbeskedet anges i plan- och bygglovstaxan. Avgiften baseras på milliprisbasbeloppet (mPBB) och ändras därav varje år.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare