Hoppa till innehåll

Samhällsutveckling och planering

Kommunens planarbete kallas också samhällsplanering. Samhällsplanering handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter.

Genom planeringsprocessen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. Målet är att samhället ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 

Kommunens långsiktiga planering


Kommunens översiktliga planering utgörs bland annat av olika långsiktiga planer och program. Dessa planer och program är geografiskt avgränsade och sträcker sig långt framåt i tiden och är inriktade på en långsiktigt hållbar framtid.  

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat markområde ska användas och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som anger byggrätten i det planerade området. Det är detaljplanen som ligger till grund för bygglovprövningen. Detaljplan finns för de flesta tätbebyggda delarna och de flesta fritidsområdena i kommunen. Motiven till att upprätta en detaljplan är att skapa en helhetssyn på lämplighetsfrågan samt att klarlägga rättigheter och skyldigheter för markägare. 

Läs mer om kommunens planarbete

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se