Hoppa till innehåll

Anslutning

En förutsättning för att få ansluta sig är att fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde och att förbindelsepunkt är upprättad. Avgift för dagvatten kommer att tas ut, även om förbindelsepunkt ej upprättas, om behovet
finns och avledning sköts av Kretslopp & Vatten. Efter beviljad ansökan ska anläggningsavgiften betalas, förbindelsepunkten besiktas när inkoppling utföres. Till dess att uppsättning av vattenmätare och återströmningsskydd kan ske tas en fast månadsavgift ut för byggvatten.

Inkoppling av servisledningar

Endast Kretslopp & Vattens personal får öppna och stänga servisventiler. Inkoppling av fastighetens servisledningar till Kretslopp & Vattens ledningar skall utföras av auktoriserad VVS personal. Innan rörgrav stängs skall besiktning utföras av Kretslopp & Vatten. Innan dess ska anläggningsavgiften betalas. Vatten får inte uttas från det allmänna vattenledningsnätet innan mätare och godkänt återströmningsskydd satts upp eller särskilt medgivande lämnats av Kretslopp & Vatten. En särskild kontrollplan för VA-anslutning fås vid byggsamråd.

Eget vatten får inte vara ihopkopplat fysiskt med kommunalt vatten. Det räcker inte med avstängningsventiler.

Regler för anslutning till dricks- och avloppsledning


Dricksvatten


Dricksvattenledning ska anläggas på frostfritt djup (1,5-1,7 m). För en villa används normalt 32 mm pp-rör.

Spillvatten


Spillvatteninstallation med självfall får inte anslutas under den angivna uppdämningsnivån för spillvatten. Nivån anges på nybyggnadskartan. Normalt används ledningsdimensionen 110 mm och pp-rör.

Dagvatten


Dagvattenserivs får inte anslutas till spillvattenledning. Davattenservis kan anslutas till dagvattenledning om sådan finns. Lokalt omhändertagande av dagvatten skall annars tillämpas. Normalt används ledningsdimension 110 mm och pp-rör.

Husgrundsdränering


Husgrundsdränering ska anslutas till dagvattenledning. Ansluts husgrundsdränering till dagvatteninstallation på en nivå som ligger under den uppdämningsnivå som VA-verksamheten har angivit, ska husets grundkonstruktion utföras med hänsyn till detta. Alternativt kan dräneringsvatten pumpas till dagvattenledningen.

Uppdämningsnivå

Uppdämningsnivån är den nivå under vilken fri inloppsöppning med självfall inte får anordnas. Det är alltså den nivå spillvatten respektive dagvatten maximalt kan vara under extrema förutsättningar utan att riskera översvämningar.

Spillvattenledning

Om Kretslopp & Vatten inte anger annat ligger uppdämningsnivån 0,5 meter över spillvattenledningens inre hjässa (innertak) där servisledningen möter huvudledningen.

Dagvattenledning

För dagvattenledning är oftast i marknivå och anges uppdämningsnivån på nybyggnadskartan.

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Utredningsingenjör:
Anna Edvartsen

Telefon:
0521-72 12 04

E-post:
anna.edvartsen@vanersborg.se

Telefax:
0521-72 11 96

E-post:
va-verket@vanersborg.se