Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Måste gemensamt vatten och avlopp byggas ut?

Kommunen har skyldighet enligt Vattentjänstlagenlänk till annan webbplats att ordna vattenförsörjning och avlopp genom en allmän VA-anläggning om det behövs med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller till miljön och om det är befintlig eller planerad bebyggelse i lite större sammanhang. Med "större sammanhang" menas mer än 20-30 fastigheter. Detta är en lagstiftning som gällt åtminstone sedan 1950-talet för att få acceptabla sanitära förhållanden i all tätbebyggelse utom de allra minsta. Under senare år har även hänsynen till miljön blivit lika viktig. Kommunens bedömning är att för de aktuella områdena utmed kusten är det en uppenbar skyldighet att bygga ut vatten och avlopp, särskilt om utökade byggrätter ska tillåtas. Länsstyrelsen kan tvinga en kommun att ordna en VA-anläggning om inte kommunen uppfyller sina skyldigheter att ordna vattenförsörjning och avlopp. Enskilda kan klaga hos länsstyrelsen eller Statens va-nämnd om man anser att kommunen inte uppfyller dessa skyldigheter.

Måste min fastighet anslutas till det kommunala nätet?

Ja, om kommunfullmäktige beslutar att ett nytt verksamhetsområde ska bildas, så ska alla aktuella fastigheter inom området betala för anslutning. Däremot innebär det inte att fastigheterna fysiskt måste anslutas till det kommunala nätet. Det är i så fall miljö- och hälsoskyddsnämnden som kan avgöra om den egna avloppsanläggningen är otillräcklig och kan kräva en fysisk anslutning till kommunens nät. I normalfallet anses en kommunal anslutning vara klart bättre än en egen avloppsrening.

Får jag ansluta mig på det kommunala nätet om jag ligger utanför verksamhetsområden för kommunalt VA?

Ja, det kan du få göra. Du söker tillstånd från Kretslopp & Vatten. Om du får tillstånd att ansluta på det kommunala VA-nätet så kommer Kretslopp & Vatten att upprätta en anslutningspunkt vid huvudledningen. Du får själv anlägga ledningar från din fastighet fram till huvudledningen. Du får även själv stå för en spillvattenpump, så att du kan pumpa ditt spillvatten på kommunens trycksatta ledning. Vid en förändring i fastighetens VA-installation skall detta anmälas till Byggnadsförvaltningen, se deras hemsidaöppnas i nytt fönster.

Ska jag som arrenderar en fastighet betala anläggningsavgiften?

Ja. Arrendeavtal skrivs oftast på mycket lång tid. Den som arrenderar anses vara den som har nyttan av en VA-anläggning och ska därför också ska betala anläggningsavgiften. Om arrendatorn säljer huset följer rätten att vara ansluten till VA-anläggningen över till den nya arrendatorn. Skulle däremot arrendet upphöra, upphör också rätten att vara ansluten till VA-nätet. Vill  markägaren bygga ett hus på fastigheten får markägaren ansöka om vatten och avlopp och betala gällande anläggningsavgifter.

Jag har nyligen anlagt en ny avloppsanläggning, vad händer med den?

Kommunen kommer att ersätta anläggningar som är mindre än 10 år gamla. Avdrag på värdet görs med 10% per år.

Vad kostar det att ansluta en fastighet som hamnar innanför Verksamhetsområdet för kommunalt VA?

Om din fastighet hamnar inom Verksamhetsområdet för kommunalt dricks- och spillvatten beräknas anläggningskostnaden efter gällande VA-taxa. Avgiften baseras delvis på fastighetens storlek.
Anslutningspunkten hamnar vid fastighetsgränsen.
Nuvarande taxa ger en anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten på:
Tomtyta ca 1 000 m²: 160 301 kr inkl moms
Tomtyta ca 2 053 m² eller större: 215 602 kr inkl moms

Vad kostar det att ansluta en fastighet som hamnar utanför Verksamhetsområdet för kommunalt VA?

Om fastigheten hamnar utanför verksamhetsområdet får ägaren dra egna ledningar från den kommunala huvudledningen till sin fastighet.
Anläggningsavgiften är enligt 2016 års VA-taxa:
Vatten:   ca 49 666 kr inkl moms
Spillvatten:  ca 62 563 kr inkl moms
Vatten och spillvatten:  ca 88 406 kr inkl moms

Vad ingår i avgiften?

I anläggningsavgiften ingår förutom kostnad för själva anslutningen även kostnad för utbyggnad och drift av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar mm. Hela VA-kollektivet delar på dessa kostnader. Utökat verksamhetsområde medför att t ex reningsverket behöver större kapacitet, vissa ledningar behöver bytas ut till större dimension, pumpstationer behöver byggas mm.                                                                                        
Om din fastighet ingår i ett verksamhetsområdet, så ingår också eventuella LTA-system som behövs för att kunna ansluta på det kommunala nätet.

Fler frågor och svar kan du hitta på Svenskt Vattens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Utredningsingenjör:
Anna Edvartsen

Telefon:
0521-72 12 04

E-post:
anna.edvartsen@vanersborg.se

Telefax:
0521-72 11 96

E-post:
va-verket@vanersborg.se