Hoppa till innehåll

Avlopp

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.
Avloppsledningar tar emot spillvatten från t.ex. bostäder och dagvatten (regnvatten och smältvatten) från t.ex. tak, gårdar och gator liksom dräneringsvatten från husgrunder.

I äldre områden kan det förekomma att spill-, dag- och dräneringsvatten avleds i samma ledning (kombinerat system). I nyare områden finns skilda ledningar för spillvatten respektive dag- och dräneringsvatten (duplikatsystem).

Nästan alla avloppsledningar är duplikata i Vänersborgs kommun.

Avsikten med det separerade systemet är att minska belastningen på reningsverken och förhindra källaröversvämningar. I samband med att befintligt ledningsnät förnyats har separata ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten byggts ut även i äldre områden.

Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt.

Dagvatten: Ytligt avrinnande regn- och smältvatten.

Dräneringsvatten: Vatten som avleds genom dränering.

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Driftchef:
Katarina Enbom
Tel: 0521-72 11 97

Utredningsingenjör:
Anna Edvartsen
Tel:0521-72 12 04

Telefax: 0521-72 11 96

E-post: va-verket@vanersborg.se