Hoppa till innehåll

Dagvatten

Dagvatten

Kretslopp & Vatten har tagit fram en broschyr (, 3.9 MB) med enkla lösningar av lokalt omhändertagande av dagvatten på den egna fastigheten.
 
• Dagvatten skall ses som en estetisk, biologisk och hydrologisk resurs och omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt.

• Dagvatten skall hanteras på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att god bebyggelse- och naturmiljö kan uppnås. Dagvattnet skall användas som en resurs för närmiljön och synliggöras där så är möjligt och motiverat.

• Den naturliga vattenbalansen skall eftersträvas, så att dagvattnet även efter bebyggelse kan tränga ner i marken istället för att rinna av på ytan och orsaka stora flöden.

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall genomföras där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

• Vid exploatering och planläggning av större områden skall en särskild dagvattenutredning utföras i tidigt skede.

• Tillförseln av dagvatten i ledningssystem skall minska.

• Förorening av dagvatten skall begränsas, främst vad gäller metall- och petroleumprodukter. Åtgärder för att minska föroreningar skall genomföras i första hand vid föroreningarnas källor där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

• Förorenat dagvatten skall där så är möjligt och motiverat separeras från rent dagvatten.

Vänersborgs kommunfullmäktige antog 2011-02-02 Policy för dagvattenhantering. (, 13.6 kB)

Till policyn hör Riktlinjer för dagvattenhantering (, 487.4 kB). I riktlinjerna beskrivs hur arbetet ska ske utifrån policyn samt vilken nämnd respektive förvaltning som ansvarar för olika delar i policyn.

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Utredningsingenjör:
Anna Edvartsen
Tel: 0521-72 12 04

Telefax: 0521-72 11 96

E-post: va-verket@vanersborg.se