Arrenden

Vänersborgs kommun arrenderar ut mark som är lämpliga för många olika ändamål. Det kan vara jordbruksarrenden, bostadsarrenden m.m. samt upplåtelse för jakt. Vid utarrendering ska områden väljas som är lämpliga med avseende på placering, storlek och användning med utgångspunkt från översiktsplanen och övrigt gällande planer.

Arrenden ska skötas så att inga störningar på miljö och omgivning uppkommer.

Vid önskemål om att arrendera mark vänd dig till Maria Wagerland,
tel. 0521-72 11 69 för ytterligare information.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontaktperson:
Maria Wagerland

Telefon:
0521-72 11 69

Telefax:
0521-72 12 97

E-post:
maria.wagerland@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se