Hoppa till innehåll

Lågtrycksavloppssystem

Vad är ett LTA-system?

LTA är ett lågtryckavloppssystem som är utvecklat för områden där det är svårt att få självfall i avloppssystemet. Varje fastighet har sin egen pumpstation som består av en tank med en skärande pump som "maler" avloppsvattnet och pumpar ut det till den gemensamma avloppsledningen utanför fastigheten.

Måste jag ha en LTA-pump på min tomt?

En utredning kommer att göras, som visar vilka fastigheter som behöver ingå i LTA-systemet. Det är de som ligger lågt eller där terrängen gör det svårt att lägga ledningarna tillräckligt djupt. Där går att använda självfall, ska vi försöka att göra det. Vår nuvarande bedömning är att LTA-pumpar kommer behövas för flertalet fastigheter.

Måste jag själv köpa in och installera LTA-pumpen?

Inom verksamhetsområde: Kommunen kommer att köpa in pumpen. Fastighetsägaren sköter drift och visst underhåll. Vid driftstörning kommer kommunen att åtgärda fel. Fastighetsägaren står för elkostnaden för pumpen, vilken ligger normalt under 100 kr/år.
Utanför verksamhetsområde: Du köper själv in LTA-pumpen. Du äger den, servar den, reparerar själv eventuella fel.

Klarar LTA-pumpen översvämningar?

Ja, det är en dränkbar pump som klarar översvämningar.

Gräv ner LTA-pumpbrunnen enligt anvisningarna (inom verksamhetsområde)

LTA-pumpbrunnen måste grävas ned enligt anvisningarna i informationsbroschyren, så Kretslopp & Vattens personal har möjlighet att få ner pumpenheten med hjälp av sin kärra. Sticker pumpbrunnen upp för mycket ovan marknivå kan vi kräva att det åtgärdas innan vi driftsätter pumpenheten.

Kan man ansluta mer än en byggnad till en LTA-pump?

Ja, det ska normalt inte vara något tekniskt problem upp till pumpens kapacitetsgräns. Om olika fastigheter ansluts till en pump kan det kanske bli problem med servitut, ansvar, ägarbyte mm.

Vem bestämmer placeringen av LTA-pumpen på tomten?

Det bestäms i samråd mellan fastighetsägaren och kommunen. Normalt går det till så att fastighetsägaren föreslår placering och kommunen godkänner om det inte är tekniskt orimligt.

Exempel på LTA-pump som används på etapp 2A av vänerkusten finns här. (, 784 kB)

Informationsbroschyr till fastighetsägarna på etapp 2A, information (, 1 MB) om tryckavloppssystem (, 1 MB).

Förtydligande till informationsbroschyren. (, 20 kB)


Exempel på LTA-pump som används för verksamhetsområdena inom etapp 3, 5, 6 och 7 av vänerkusten finns här (, 4 MB).

Informationsbroschyr till fastighetsägarna inom verksamhetsområde på etapp 3, 5, 6 och 7, information om tryckavloppssystem. (, 713 kB)

Driftsättning av LTA-pumpsenhet (inom verksamhetsområde)

Checklista inför driftsättning​

 • På grund av den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 juli så skall fastighetsägaren uppvisa följande intyg från auktoriserad elektriker vid driftsättningen:
  - Fasföljdkontrollerad
  - Isolationsprovning är utförd
  - Kontinuitetsprovat jorden
 • Pumpbrunnen skall vara nedgrävd så Kretslopp & Vattens personal kommer intill med sin kärra.
 • Säkerhetsbrytaren skall placeras inom 5m från pumpbrunnen.
 • Tomrör för kabel, innerdiameter 50 mm, skall vara inborrad i pumpbrunnen och dragen fram till ca 1 dm under larmskåpets/säkerhetsbrytarens placering.
 • Mätarställ för vattenmätaren enligt Kretslopp & Vattens krav, alternativt mätarbrunn enligt Kretslopp & Vattens krav.
 • Tillgång till rinnande vatten under driftsättningen, då pumpbrunnen behövs fyllas på i omgångar för att pumpenheten skall finna de olika driftlägena. Dvs fastighetens interna VA-installation skall vara ihopkopplad vid driftsättning så vattnet kan fylla brunnen till de olika nivåerna som krävs.
 • Om punkter ovan inte uppfylls vid driftsättningstillfället så pumpenhet inte kan driftsättas och/eller vattenmätare inte kan monteras, så kommer en förgävesavgift tas ut enligt gällande VA-taxa. När ni åtgärdat felen får ni ringa och boka en ny driftsättningstid.

Om min LTA-pumpsenhet larmat (inom verksamhetsområde)

Pumpbrunnen skall klara att ta emot ett normalhushålls förbrukning under 48 h trots att pumpen stannat.

Under vardagar kontakta Kretslopp & Vatten via kommunens växel 0521 - 72 10 00.

Under helger kontakta kommunens larmcentral 031- 703 16 15.

KONTAKT

Kretslopp & Vatten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Utredningsingenjör:
Anna Edvartsen

Telefon:
0521-72 12 04

Telefax:
0521-72 11 96

E-post:
va-verket@vanersborg.se