Hoppa till innehåll

Förvaltningsorganisation

Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna. I nämnderna beslutar politiker i olika frågor.

Vad gör en förvaltning?

Vänersborgs kommun har sju förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för det mesta av kommunens service. En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin.
På förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och delvis driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera barnomsorg. De anställda är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Vänersborgs kommun arbetar 3 600 anställda.

Förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelseförvaltning Kommunkansli Ekonomikontor Personalkontor Utvecklingskontor Kulturnämnd Barn och utbildningsnämnd Socialnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Socialförvaltning Miljö och hälsoskyddsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltning Grundskola/Grundsärskola Förskola/Barnomsorg Arena och Fritid Individ och familjeomsorg Omsorg om funktionshindrade Vård och omsorg Gatuenhet Fastighetsenhet Serviceenheten Tekniska Arbetsmarknadsavdelning Kostenheten Miljö- och hälsoskyddnämnden Byggnadsförvaltningen GIS och  Kart Lantmäterienhet Plan- och bygglovsenhet Valnämnd Överförmyndarnämnd Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Revisorer Demokratiberedning Valberedning Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur Musik