Hoppa till innehåll

Byggnadsförvaltningen

Byggnadsförvaltningen arbetar med detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor, geografisk information och mätning samt bistår kommunstyrelsen i arbetet med översiktlig fysisk planering. Att ge råd och vägledning är en annan viktig del av verksamheten.  

Kart & GIS-enheten

Vid Kart- och GIS bygger vi upp och underhåller kommunens grundläggande geografiska information. Här kan du bl.a. beställa nybyggnadskartor, grundkartor och bergvärmekartor. GIS är datoriserat informationssystem där vi hanterar och analyserar geografisk data och sammankopplar datainformation med geografiska lägen. Detta kan redovisas i bl.a. kartor och tabeller. Analyserna används som exempelvis underlag till utredningar inom olika förvaltningar. 

Kommunala lantmäteriet

Kommunen har en egen lantmäterimyndighet. Här behandlar vi ärenden som rör nybildningar och avstyckningar av fastigheter, fastighetsgränser, servitut m.m. Vi hjälper även till med ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart, olika utredningar i äganderätts- och samfällighetsfrågor.

Plan- och bygglovsenheten

Bygglov

Det är till oss du ska vända dig för upplysningar och information om sådant som rör planering och byggande i kommunen. Vi handlägger ansökningar om att bygga, bygga till, underhålla eller riva byggnader. Det är främst Plan- och bygglagen som ger ramar för hur vi får bygga och hur vi ska gå tillväga. Men även detaljplaner och områdesbestämmelser styr vad som är möjligt att göra.
 
Det finns ett bygglovarkiv där du har tillgång till bygglovshandlingar och där du kan köpa kopior av handlingarna.

Fysisk planering

Hur vi planerar användningen av mark och vatten påverkar vår miljö och hela samhällets utveckling. Förändringarna finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Kommunens uppgift att bevaka att markanvändningen förenas med målen för den utveckling som vi vill ha.
 
Fysisk planering är en process där man utarbetar planer och regler för hur marken får användas och hur bebyggelsemiljön ska utformas.
 
Planer görs på olika nivåer; översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan. I detta arbete ingår att byggnadsförvaltningen informerar, redovisar och samråder med berörda parter och kommunens innevånare. Plan- och bygglagen och Miljöbalken är de viktigaste lagarna som vi grundar planarbetet och besluten på.  

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Byggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon till förvaltningen:
0521-72 13 13

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Förvaltningschef
Mikael Reinhardt

Telefon:
0521-72 12 75

E-post:
mikael.reinhardt@vanersborg.se

Kommunhusets öppettider:
Öppettider

Kart & GIS-chef
Anneli Baard

Telefon:
0521-72 13 55

E-post:
anneli.baard@vanersborg.se

Lantmäterichef
Eddie Sandin

Telefon:
0521-72 13 50

E-post:
eddie.sandin@vanersborg.se

Plan- och bygglovschef
Jasmina Lilja

Telefon:
0521-72 12 13

E-post:
jasmina.lilja@vanersborg.se