Hoppa till innehåll

Vad är kommunala pensionärsrådet?

Kommunala pensionärsrädet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder.

Syftet är att kommunala pensionärsrådet ska:

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
  • Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Kommunala pensionärsrådet består av ledamöter från de pensionärsorganisationer som tillhör riksorganisationer samt ledamöter från socialnämnd.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden bör företrädesvis utses bland politikerna och vice ordförande bland företrädarna från pernsionärsorganisationerna. Socialförvaltningen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet.

Kommunala pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Om en viktig fråga uppkommer mellan sammanträdena kan rådet träffas vid fler tillfällen. Kommunala pensionärsrådet har även ett arbetsutskott som sammanträder innan pensionärsrådets möten för att förbereda dessa.

Vid varje sammanträde skrivs protokoll. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet skickas därefter ut till pensionärsrådets ledamöter. Protokollet publiceras även på kommunens hemsida.

Protokoll

Gamla protokoll

KONTAKT

Sekreterare i kommunala pensionärsrådet
Förvaltningssekreterare
Zana Savic
0521-72 14 85 zana.savic@vanersborg.se

Besöksadress
Socialförvaltningen
Södergatan 16 A

Postadress
Vänersborgs kommun
Södergatan16 A
462 85 Vänersborg