Hoppa till innehåll

Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av  kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Förvaltningsbesvär

Det går att överklaga beslut som till exempel byggnadslov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara den som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur man gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum man fick beslutet.

Laglighetsprövning

Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har man som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).
Du kan läsa om laglighetsprövning i Kommunallagens 10 kapitel. I paragraf  8 anges grunderna för laglighetsprövning

Upphävande av beslut

Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.
Ett överklagat beslut ska upphävas, om

  • det inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se