Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-04-13

Byggnadsnämnden i korthet 2016-04-12

Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens (BN) sammanträde den 12 april 2016.

Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom förhandsbesked, bygglov eller strandskydd etc

Ordförande Bo Dahlgren inledde med att hälsa välkommen alla välkomna. Nämnden träffades denna gång på Gatuenheten.

 • Nämnden tog beslut om sin del i mål- och resursplan 2017-2022. Nämnden anhåller om ytterligare medel för personal inom plan- och byggenheten samt medel för 3 D grafiker. Nu ska ärendet vandra vidare till kommunfullmäktige.
 • Nämnden beslutade angående att namnge kommunens lekplatser.
 • Det är många detaljplaner för boende som förvaltningen arbetar med och idag på nämnden togs ett nytt planuppdrag för boende på Vänerparken. Fastighetsägaren har inlämnat 3 olika förslag. En klurighet är att ta fram en bra trafiklösning för de framtida boende.
 • Detaljplanen del av Onsjö 2:1 utvidgas. Detaljplanen är för att pröva mer boende vid hotell Quality där vi idag har tre hus med bostadsrätter. Fastighetsägaren vill bygga ytterligare bostäder i området. Nämnden poängterar att det är viktigt att tänka på eventuella markföroreningar i detaljplanprocessen.
 • Detaljplanen för Norra Sanden vårt vackra område vid Vänern där vi arrangerar bland annat Aqua Blå och har småbåts hamn. Nämnden vill utvidga detaljplanen med Fisktorget så att torget kan utvecklas men samtidigt behålla sin identitet.
 • Detaljplanen för Ursands camping har varit ute på samråd. Det kom inte in några synpunkter från allmänheten utan endast från myndigheter, nämnder och berörda fastighetsägare. Synpunkterna har beaktas i detaljplanen och nämnden granskar planen.
 • En stor plan för boende antas av nämnden. Vi kommer att få ett nytt bostadsområde i Vänerborg. Detaljplanen för boende på Holmängen antas av nämnden. Området har undersökts med planprogram och sedan nu med en detaljplan. Det har varit ett samarbetsprojekt under flera år. Nu finns det möjlighet att bygga 600 bostäder!
 • Nämnden antog idag en tillsynsplan inom plan- och bygglagen. Nämnden kommer att bedriva aktiv tillsyn obligatoriskt ventilationskontroll, hissar och andra motordrivna anordningar. Tillsynen börjar med de kommunala byggnaderna!
 • Nämnden beviljade bygglov för en nybyggnad, ombyggnad av äldreboendet Gläntan
 • Nämnden beviljade marklov för ett översvämningsskydd som ska hindra vatten från att rinna genom gång- och cykeltunneln vid Kassaretorpet och skydda bebyggelse, infrastruktur mot översvämning. Vallen kommer att byggas under året.
 • Nämnden ger strandskydd och bygglov för väg, en redskapsbod, nio toaletter och en container för stranden på Gaddesanda. Detta för att vi ska kunna ha en ren strand i sommar.
 • Nämnden beviljade tidsbegränsat strandskyddsdispens och bygglov uppförande av ett tält inför sommarsäsongens bilbingo på Sanden. Evenemanget anordnas traditionsenligt av Vänersborgs Hockey Club.

Fram till dags datum har byggnadsnämnden beviljat:

84 stycken bygglov57 stycken bygganmälningar7 stycken strandskyddsdispenser3 stycken förhandsbesked

Fram till dags datum arbetar förvaltningen med bl.a. 20 detaljplaner för boenden.

Fram till dags datum arbetar förvaltningen med översiktsplan, fördjupad detaljplan Vänersborg och Vargön samt planprogram för Skaven samt Södra Sanden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se