Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-22

Byggnadsnämnden i korthet 2016-06-21

Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens (BN) sammanträde den 21 juni 2016.

Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom ansökan om förhandsbesked, bygglov eller strandskydd m.m.

Vice Ordförande Lena Wendel inledde med att hälsa alla välkomna. Nämnden träffades denna gång i kommunhuset.

 • Detaljplanen för Ursands Camping antogs av nämnden. Blir det inga överklaganden kan detaljplanen vinna laga kraft om ca 1 månad.
 • Byggnadsnämnden gav förvaltningen uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Tån 4:4 och del av Tån 1:33. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta utbyggnad av icke störande industri.
 • Nämnden yttrade sig i en motion om att ta fram regelverk på
  miniminivå för fri- och lekytor för de kommunala förskolorna.
  Byggnadsförvaltningen ställer sig positiv till motionsförslaget med
  synpunkter på bl.a. att regelverket ska omfatta även skolor. Det är viktigt med flexibilitet för att inte hindra etablering i  centrala lägen. Vidare är det inte gårdens storlek som alltid garanterar en stimulerande utemiljö - utan även gårdens lekvärde bör räknas.
 • Nämnden gav även förvaltningen uppdrag att ta fram förslag på detaljplan till nya verksamhetstomter på Östra Trestad Center.
 • Nämnden beviljade tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong på Brålanda förskola.
 • Nämnden avslog bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av
  Rössebo skola. Anledningen till avslaget är att den föreslagna ändringen medför att en av kommunens mer välbevarade äldre skolmiljöer förstörs.
 • Nämnden avslog bygglov för tillbyggnad av Mulltorps skola. Tillbyggnaden är inte anpassad till skolans ursprungliga arkitektur. Genomförs tillbyggnaden och befintliga byggnader rivs innebär det att en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö slås sönder.
 
Fram till dags datum har
byggnadsnämnen beslutat om

Ger
Ger inte
Föreläggande/sanktionsavgift
Bygglov
180
1

Förhandsbesked
   7
 -

Strandskyddsdispens
14
 1

Anmälningspliktiga ärenden
129
 1

Tillsyn enligt plan- och bygglagen
 -
  -
4

 

Fram till dags datum arbetar förvaltningen med ca 15 detaljplaner -  flertalet för boenden.

Fram till dags datum arbetar förvaltningen med Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Vänersborg/ Vargön samt planprogram för Sanden och Skaven/Öxnered.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se