Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-08-29

Byggnadsnämnden i korthet

Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens (BN) sammanträde den 23 augusti 2016.

 Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom förhandsbesked, bygglov eller strandskydd etc 

Byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg inledde med att hälsa alla välkomna.

  • Carina Karlsson från Västarvet presenterade för nämnden en utställning angående hur Vänersborg har utvecklats sedan 70-talet. Utställningen kommer att vara vid gågatukrysset (Edsgatan/Sundsgatan) och består av 4 stycken skärmar som visar 7 olika miljöer i Vänersborg. Bo Dahlberg kommer att inviga utställningen den 8 september kl 17:30. Utställningen kommer att vara i 4 veckor. I samband med utställningen så ordnas en stadsvandring med Peter Johansson och Magnus Wångblad den 14 september kl 18. En föreläsning ”Se om ditt hus” arrangeras i museet den 28 september kl 18 med Emma Bönnestig och Roger Johansson på museet
  • Nämnden behandlade en motion som har skrivits av Pontus Gläntegård (V). Motionen var direkt ställd till byggnadsnämnden. Motionären vill att förvaltningen ska redovisa för nämnden vilka åtgärder som har och kommer att vidtagits för att nämnden och förvaltningen ska få bättre NKI (Nöjd Kund Index). Vänersborgs kommun har under två tillfällen (2013 och 2015) varit med i SKLs mätning Insikt som mäter kommunens myndighetsutövande för företag. 147 kommuner har deltagit i Insiktsmätningen 2015. Det material som bedöms är ärenden från företag som har handlagts under 2014. Efter NKI resultatet 2015 tog bygglov fram en handlingsplan för att förbättra upplevd service, rättssäkerhet och förbättrad effektivitet. Förvaltningen redovisade arbete med handlingsplanen. Bygglov kommer att vara med en löpande NKI undersökning under 2016.
  • Nämnden har fått information angående samråd för detaljplanen för kvarteret Haren Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder inom området, tillåta bostäder i externatet på fastigheten samtidigt som byggnaden fortsatt skyddas mot förvanskning, samt säkerställa allmänna parkeringsplatser. Planför­slaget är på samråd 5 augusti – 5 september 2016.
  • Nämnden har fått information angående samråd för detaljplanen för Norra Nabbensberg Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder inom planområdet, samt att se över möjligheten att skydda den befintliga herrgården. Planför­slaget är på samråd 5 augusti – 5 september 2016.
  • Nämnden har fått information angående samråd för detaljplanen för kvarteret Misteln. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta byggnation av bostadshus i fler än tre våningar mot gatan, samt ett mindre bostadshus på gården. Samråd pågår mellan 5 augusti till 5 september 2016.
  • Nämnden beviljade ett tidsbegränsat, till och med 2021-07-01, bygglov för om- och tillbyggnad av Rösebo skola
 Fram till dags dato har byggnadsnämnden beslutat om

Bygglov

bifall:228

avslag: 3


Förhandsbesked

bifall:    7

avslag: 1


Strandskyddsdispens

bifall:  14

avslag: 1


Anmälningspliktiga ärenden

bifall:187     

avslag: 1  


Tillsyn enligt plan- och bygglagen

 -

 -

sanktionsavgift:4KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se