Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-09-20

Byggnadsnämnden i korthet

Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens (BN) sammanträde den 20 september 2016.

Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom förhandsbesked, bygglov eller strandskydd etc.

 • Byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg inledde med att hälsa alla välkomna. Denna gång träffades byggnadsnämnden på Gatuenheten, Nygatan 79.
 • Genomgång av budget och måluppföljning för tertial 2. Nämnden gör ett överskott för tertial 2 på 2,4 Mkr. Förvaltningen har fått mycket intäkter när det gäller planuppdrag och har låga kostnader för personal. Byggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått 1 MKr extra som kommer att ändas till modernisering av äldre planer samt visualiseringsarbete genom förvaltningens 3D grafiker.
 • Kommunfullmäktige fattade, utifrån förändringar i Kommunallagen, i juni 2015 beslut om ett program rörande privata utförare. Syftet med detta program är främst att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt tillgodose att kommunen har ett strukturerat, systematiskt och strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Denna plan ska följas vid upphandling av alla tjänster av privata utförare som riktar sig till och rör medborgarna. Från planen undantas upphandling av tjänst från privat utförare som endast säljer enstaka tjänster. Byggnadsnämnden gick igenom sin del av uppföljning av avtal med privata utförare. För nämndens del är det avtalet med gällande sotning och brandskyddskontroll sotingsfejarmästare Tony Nylander.
 • Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har begär att kommunen ska ha ett program för arbete mot våldsbejakande extremism. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-05-30 § 108 att för yttrande remittera ”Strategi mot våldsbejakande extremism, väpnat våld och organiserad brottslighet”, till samtliga nämnder utom Valnämnden. Byggnadsnämnden yttrade sig över programmet. Byggnadsnämnden uppgift i detta arbete är främst långsiktigt med genom sitt arbete med samhällsplanering. Planeringen ska bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle där förutsättningar skapas för att alla människor ska få en god livsmiljö och ett fungerande vardagsliv. Genom t ex planering av bostäder, trygga och tillgängliga utemiljöer, attraktiva mötesplatser och goda möjligheter till fysisk aktivitet bygger vi från början in villkor för att minska utanförskapet
 • Nämnden lämnade positivt planbesked för Timjan huset. Planens syfte är att utreda möjligheten att tillåta byggnation av bostadshus i fler än tre våningar och med centrumverksamhet i bottenplan.
 • Information om detaljplan Misteln. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta byggnation av bostadshus i fler än tre våningar mot gatan, samt ett mindre bostadshus på gården. Planarkitekt Isa Pettersson redovisade de synpunkter som har kommit in under samrådet. Planområdet kommer inte att ändras, ljudnivån på gården bedöms att uppfylla bullerkraven. Detaljplanen kommer att gå ut på granskning men det är idag ett delegationsbeslut som fattas av plan- och bygglovschefen.
 • Information om detaljplan kv Haren. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder inom området, tillåta bostäder i externatet på fastigheten samtidigt som byggnaden fortsatt skyddas mot förvanskning, samt säkerställa allmänna parkeringsplatser. Planarkitekt Isa Pettersson redovisade de synpunkter som har kommit in under samrådet. Vi har ännu inte fått något formellt yttrande från länsstyrelsen. En riskbedömning angående farligt gods behövs göras. Bullerfrågan kan utredas vidare. En utökad skuggstudie ska göras till granskningen. En korrigering av plangränsen kommer att göras. Detaljplanen kommer att gå ut på granskning men det är idag ett delegationsbeslut som fattas av plan- och bygglovschefen.
 • Information om detaljplan Norra Nabbensberg. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder inom planområdet, samt att se över möjligheten att skydda den befintliga herrgården. Planarkitekt Isa Pettersson redovisade de synpunkter som har kommit in under samrådet. Grannar anser att byggnadshöjd och placering kan skymma deras sikt, förslaget kommer att revideras, herrgårdens ekonomidel kommer inte skyddas. Detaljplanen kommer att gå ut på granskning men det är idag ett delegationsbeslut som fattas av plan- och bygglovschefen.
 • Nämnden beslutade angående samråd för detaljplanen Sikhall södra. ”att se över byggrätter i den gällande detaljplanen vad gäller placering, areor, höjd, utformning. Planarkitekterna Pål Castell och Hamid Akhlaghi Boozani redovisade förslaget till detaljplanen. Planen ska nu vara på samråd 26 september till 30 oktober 2016
 • Nämnden beslutade angående samråd för detaljplan del av Torpa 1:2 Kretsloppspark mm. Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2013 att uppdra åt byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan med syfte att möjliggöra en etablering av en kretsloppspark. Planarkitekt Pål Castell redovisade förslaget till detaljplanen. Planen ska nu vara på samråd 26 september till 23 oktober 2016. Planen ska så småningom beslutas av kommunfullmäktige.
 • Nämnden beslutade angående granskning för detaljplanen Södra Sörbyn. Detaljplanen ska på granskning 25 september till 16 oktober.
 • Nämnden beviljade bygglov för utvändig ändring av Arenan. Sökande ansöker om lov i efterhand för redan utförda exteriöra ändringar (ventilationsgaller, skyltar, dörrar, fönster m.m.). Ansökan avser planenlig åtgärd inom detaljplan.
 • Nämnden beslutade angående mötestider för 2017; 24 jan, 7 mar, 11 apr, 16 maj, 20 jun, 22 aug, 19 sep, 31 okt och 12 dec
Fram till dags dato har byggnadsnämnden beslutat om:

Ärendeslag

beviljas

avslås

förelägganden/

sanktionsavgift

Ansökan bygglov

257

1


strandskyddsdispens

14

1


Förhandsbesked

7

3


Anmälningspliktiga ärenden

210

0


Tillsyn enl. plan- och bygglagen

-

-

5

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se