Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-12-14

Byggnadsnämnden i korthet

Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens sammanträde den 13 december 2016. Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom förhandsbesked, rivnings-, mark- och bygglov eller strandskydd etc.

 • Byggnadsnämnden hälsades välkomna och förvaltningen stod för en luciainspirerad inledning av mötet.
 • Byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Södra Sörbyn i Brålanda. Syftet med planen är att området blir uppdaterat utifrån pågående markanvändning. Planen innebär vidare att byggrätten utökas för fastighetsägare i områdets villakvarter.
 • Byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Tån 4:4 och del av Tån 1:33 i Brålanda. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av icke störande industri.
 • Byggnadsnämnden beslutade att ge bygglov för 13 flerbostadshus innehållande med 52 lägenheter på Strandberidaren 2 (Korseberg).
 • Byggnadsnämnden beslutade att Vänersborgs kommun ska ingå i ’Byggsamverkan Västra Götaland’. Ett antal kommuner i Västra Götaland har i samråd med Länsstyrelsen initierat till organiserad samverkan. Syftet är att effektivisera bygglovsmyndigheternas arbete i länet med målsättningen är att denna samverkan ska leda till ökad rättssäkerhet genom högre kvalitet och likartade bedömningar.
 • Byggnadsnämnden godkände byggnadsförvaltningens verksamhetsplan för 2017 Verksamhetsplanen är förvaltningens beskrivning av den planerade verksamheten under ett verksamhetsår. Den knyter an till de uppdrag förvaltningen har utifrån kommunens vision, inriktningsmål och de resultat som byggnadsnämnden förväntar sig under 2017. Aktiviteter för att nå måluppfyllelse har arbetats fram på tjänstemannanivå.
 • Byggnadsnämnden godkände upprättad rapport för granskning av den interna kontrollen. Nämnderna ska varje år granska samt följa upp den interna kontrollen. Syftet är att säkerställa att kravet på rättvisande och fullständig redovisning, att inga allvarliga fel begås, att lagar och förordningar efterlevs samt att skydda personal och förtroendevalda från oberättigade misstankar.
 • Byggnadsnämnden beslutade att anta en nyreviderad och kompletterad delegeringsordning. I en delegeringsordning överlåter nämnden beslutanderätten till förvaltningens tjänstemän att fatta beslut i nämndens ställe. Delegeringsordningen reglerar specifikt vilka ärenden/ärendegrupper som förvaltningen får fatta beslut om.
 • Fram till dags dato har byggnadsnämnden beslutat om:
  • 349 bygglov (varav 4 avslag)
  • 13 förhandsbesked (varav 3 avslag)
  • 19 strandskyddsdispens (varav 1 avslag)
  • 274 anmälningspliktiga ärenden
  • 6 förelägganden om sanktionsavgift

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se