Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-03-08

Byggnadsnämnden i korthet

Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens (BN) sammanträde den 7 mars 2017.

Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom förhandsbesked, rivnings-, mark- och bygglov eller strandskydd etc.

 • Byggnadsnämnden hälsades välkomna av vice ordförande, Lena Eckerbom Wendel.
 • Byggnadsnämnden beslutade att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling om sotningstjänster samt att uppdra åt förvaltningen att påbörja anbudsprocessen.
 • Byggnadsnämnden godkände upprättat förslag till verksamhetsberättelse 2016 och överlämnar sin del till kommunstyrelsen.
 • Byggnadsnämnden antog förslag till granskningsplan för intern kontroll 2017.
 • Byggnadsnämnden lämnade yttrande på remiss av Skogsbruksplan till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Byggnadsnämnden meddelade positivt planbesked om ny detaljplan för del av fastigheten Lindås 2:2 i Vargön. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheter att bebygga planområdet med bostäder.
 • Byggnadsnämnden antog Ändring av Stadsplan nr 267, del av Vargöns samhälle (Nordkroksvägen). Syftet med detaljplanen är att se över prickmark och byggrätter inom planområdet.
 • Byggnadsnämnden beslutade att ge bygglov för nybyggnad av flerbostadshus innehållande med 19 lägenheter på fastigheten Restad 3:12 (Restad gård) * se illustrationer i PDF-filer nedan

  Fram till dags dato för 2017 har byggnadsnämnden beslutat om:
 • 61 bygglov
 • 2 förhandsbesked
 • 4 strandskyddsdispens (varav 1 avslag)
 • 22 anmälningspliktiga ärenden
 • 2 förelägganden om sanktionsavgift

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se