Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-04-12

Byggnadsnämnden i korthet

Här följer en sammanfattning från byggnadsnämndens sammanträde den 11 april 2017. Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom förhandsbesked, rivnings-, mark- och bygglov eller strandskydd med mera.


 • Byggnadsnämnden hälsades välkomna av ordförande, Bo Dahlberg.
 • Som en del av kommunens målstyrning ska varje nämnd ta fram förväntade resultat utifrån kommunens vision och beslutade inriktningsmål. Byggnadsnämnden enades om vilka förväntade resultat som ska gälla för 2018.
 • Byggnadsnämnden beslutade om förslag till drift- och investeringsbudget för 2018 samt ekonomisk plan för 2019 – 2022 att ingå i kommunens mål- och resursplan. Därtill äskade nämnden om en utökad driftram på 400 000 kr för framtagande av en fördjupad översiktsplan för Brålanda.
 • Nämnden godkände förslag till en reviderad bygglovstaxa. Taxeförslaget ska därefter beslutas av kommunfullmäktige. Anledningen är att den nuvarande taxan saknar vissa typer av ärenden som har tillkommit efter lagändringar (exempelvis Attefall) eller ändrad delegering (exempelvis tillsyn enligt miljöbalken)
 • Byggnadsnämnden har yttrat sig över förslag till bostadsförsörjningsprogram för Vänersborgs kommun. Nämnden välkomnar programmet som möjliggör att ge information och tydliggöra kommunens planer för den egna organisationen, för allmänheten och för aktörer på bostadsmarknaden. Nämnden vill särskilt understryka vikten av att i Bostadsförsörjningsprogrammet tillämpa en aktiv markpolitik på kommunal mark, speciellt i efterfrågade lägen. Kommunen får på det viset förbättrade möjligheter att höja kvaliteten i bostadsbyggandet eftersom efterfrågan nu är stor på byggbar mark.
 • Regeringen har i en remiss gett byggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över frågor om underrättelse till sakägare samt rätt att överklaga enligt i plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
 • Byggnadsnämnden gav uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag till ändring av Ändring av detaljplan för Niklasberg 7 och del av Niklasberg 1 (Hagaparken) i Vänersborgs kommun. Syftet med detaljplanen är att se byggrätten inom planområdet för att möjliggöra utbyggnad av äldreboende
 • I planprocessen för detaljplan Furan 9, 10 och 11 (korsningen Vallgatan-Drottninggatan) beslutade nämnden att gå ut på samråd. Syftet med planen är se över möjligheten till bostäder och centrumverksamhet inom planområdet.
 • I planprocessen för detaljplan för Norra Sanden beslutade nämnden att godkänna samrådsredogörelsen och låta granska planen. Syftet med planen är bland annat att kunna använda området som park och småbåtshamn samt att möjliggöra för förenings- och evenemangsverksamhet.
 • Nämnden beslutade att anta Detaljplan för Sikhall södra. Syftet med detaljplanen är att se över byggrätterna i de gällande detaljplanerna vad gäller placering, areor, höjd, utformning med mera.
 • Slutligen beslutade nämnden att anta nya sotningsfrister för Vänersborgs kommun.
 • Fram till dags dato för 2017 har byggnadsnämnden beslutat om:
  • 123 bygglov (varav 1 avslag)
  • 5 förhandsbesked
  • 6 strandskyddsdispens (varav 1 avslag)
  • 38 anmälningspliktiga ärenden
  • 2 förelägganden om sanktionsavgift

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se