Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-06-21

Byggnadsnämnden i korthet

Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017. Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom förhandsbesked, rivnings-, mark- och bygglov eller strandskydd med mera.

Byggnadsnämnden hälsades välkomna av ordförande, Bo Dahlberg. En rad detaljplaner fanns med på ärendelistan detta möte.

 • Utmed Dalslandskusten beslutade byggnadsnämnden att anta:
  • Detaljplan för Loberg,
  • Ändring av byggnadsplan nr 231, Sannebo
  • Ändring av byggnadsplan nr 240,Norra Timmervik
  • Ändring av byggnadsplan nr 239, GestadsTakan - alla med syfte att se över byggrätterna i den gällande detaljplanen   vad gäller placering, areor, höjd utformning m.m.
 • Vidare godkände nämnden förslag om antagande av detaljplan för del av Torpa 1:2 Kretsloppspark m.m. och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för antagande.
 • Nämnden antog även ändring av ändring av detaljplan för Niklasberg 7 och del av Niklasberg 1 med syfte att se över byggrätten inom planområdet för att möjliggöra utbyggnad av äldreboende.
 • Beträffande detaljplan för Skaven och del av Öxnered beslutade nämnden att samråda om planförslaget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en attraktiv utveckling av stationssamhället Öxnered/ Skaven genom ett nytt bostadsområde med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik.
 • Slutligen gav nämnden uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Holmängen 1-1, söder om Regionarkivet med syfte att inom planområdet möjliggöra nybyggnad av en skola
 • I övrigt godkände nämnden förslag till yttrande över kommunstyrelsens remiss gällande program för detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron
 • Byggnadsnämnden godkände även förslag till yttrande över revisionsrapporten om granskning av den interna kontrollen 2016.

Fram till dags dato för 2017 har byggnadsnämnden beslutat om:

 • 195 bygglov
 • 11 förhandsbesked
 • 7 strandskyddsdispens (varav 1 avslag)
 • 65 anmälningspliktiga ärenden
 • 4 förelägganden om sanktionsavgift

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se