Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-19

Byggnadsnämnden i korthet

Här följer en sammanfattning från byggnadsnämndens sammanträde den den 19 september 2017. Här redovisas inte enskilda ärenden såsom förhandsbesked, rivnings- mark- och bygglov eller strandskyddsärenden.

  • Mötet inleddes med att nämnden godkände upprättat förslag till delårsbokslut för augusti med prognos för 2017-12-31 och överlämnar sin del till kommunstyrelsen. I delårsbokslutet görs en uppföljning av det ekonomiska läget samt resultat i verksamheten.
  • Enligt kommunallagen är varje nämnd skyldig att redovisa samt att följa upp verksamheter som bedrivs av privata utförare. För nämndens del gäller kommunens sotningsverksamhet som idag bedrivs av Norra Älvsborgs Sotaren. Några anmärkningar av verksamheten har inte framkommit. Nämnden godkänner uppföljningen som lämnas vidare till kommunstyrelsen för information. 
  • Byggnadsnämnden har en viktig uppgift att ta tillvara den kulturhistoriska bakgrunden och göra den till en levande del i det framtida samhället. Idag har inventeringar och andra kulturhistoriska underlag blivit otillräckliga och inaktuella. Därför ger nämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 'Bevarande- och utvecklingsplan för Vänersborgs innerstad'.
  • Slutligen har nämnden gett bygglov för om- och tillbyggnad av äldreboendet på Niklasbergsvägen 1 i Vänersborg, den sista i raden av ombyggnader i området.

Fram till dags dato har byggnadsnämnden beslutat om:
- 256 bygglov
-   12 förhandsbesked
-   15 strandskyddsdispenser
-   96 anmälningspliktiga ärenden

 

 

 

 

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se