Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-11-01

Byggnadsnämnden i korthet

Här följer en sammanfattning från byggnadsnämndens sammanträde den den 31 oktober 2017. Här redovisas inte enskilda ärenden såsom förhandsbesked, rivnings- mark- och bygglov eller strandskyddsärenden.

Byggnadsnämnden beslutade att avvakta med att anta Detaljplan för Nordöstra Nordkroken med undantag av området i nordöst från vändplan och norrut. Skälen till detta hänger ihop med att dagvattenfrågan inte ännu slutgiltigt är löst. Det krävs en ansökan om vattenverksamhet för dispens om markavvattning med beslut av Mark- och miljödomstolen.

Vidare informerades nämnden om pågående planarbete för Skaven och Öxnered. Detaljplanen har varit på samråd där en hel del synpunkter har inkommit. Nu pågår arbete med revideringar och nya ställningstaganden innan planen är färdig för granskning.

Demokratiberedningen har i en fråga till nämnden önskat få en redovisning om hur- och i vilken omfattning Barnperspektivet tas om hand och hur Barnkonventionen är implementerad i förvaltningens/nämndens arbete. Nedan visas exempel på olika strukturer och aktiviteter kopplade till barnperpekivet.

  • Barnperspektivet ges eget utrymme i planbeskrivningen. Närmiljön påverkar trygghet, lek och integrering och är en stor och viktig del av barnens värld. Kollektivtrafik är viktig i hänseende av barnens mobilitet i förhållande till den övriga staden.
  • I planeringen av Onsjö har skolbarn i området varit delaktiga i planeringen genom attsvara på enkät med frågor om bland annat trygga/otrygga platser och vad de uppskattar i närmiljö och varför.
  • Inför planeringen av Katrinedal norra har förvaltningen ordnat en skoltävling där barn iårskurs 5-9 fick lämna egna förslag för framtida utformning av den nya stadsdelen.
  • Förvaltningen har utvecklat webbaserat dialogverktyg där hela Vänersborgs kommun finns med i en interaktiv 3D modell. Syftet är att bland annat involvera unga ”på deras villkor" i samhällsplaneringen.
  • Förvaltningen värdesätter god dialog och samarbete med grund- gymnasie- och högskolor. Varje år tar förvaltningen emot PRAO-elever, gymnasieklasser samt praktikanter från olika högskolor.

Fram till dags dato har byggnadsnämnden beslutat om:
- 297 bygglov
- 14 förhandsbesked
- 21 strandskyddsdispenser
- 130 anmälningspliktiga ärenden

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se