Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-02-09

Kommunstyrelsen i korthet 7 februari 2018

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens beslut från mötet den 7 februari 2018.

Yttrande över detaljplan för Sikhallsviken
En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun får bebyggas och användas. Planområdet sträcker sig från Sikhalls gästhamn till badplatsen i Sikhall och därefter ungefär en kilometer in mot land. Byggnadsnämnden tagit fram ett förslag till ny de­taljplan för det områ­det. Detaljplanens syfte är att skapa sjö- och naturnära bostadsfastigheter och öka attraktionen för boende och besökande genom utveckling av småbåtshamn och de båda befintliga campingplatserna. Planen ska även möjliggöra en bystruktur med mindre verksamheter av olika slag. Området beräknas maximalt kunna inrymma ca 170 nya bostads­fastigheter för en- och tvåbostadshus. Kommunstyrelsen tyckte att Byggnadsnämndens förslag var bra.

Yttrande över detaljplan för Holmängen 1:1, väster om Östra vägen
Byggnadsnämnden tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Holmängen 1:1 (väster om Östra vägen). Planområdet ligger relativt centralt i den södra delen av Vänersborgs tätort, direkt sö­der om Regionarkivet, ca 1 km sydväst om centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av en skola samt att se över placering av gång- och cykeltunnel under järnvägen. Kommunstyrelsen tyckte att Byggnadsnämndens förslag var bra.

Yttrande över granskningsrapport om granskning och styrning av kommunens näringslivsverksamhet
Revisorerna har granskat styrningen och ledningen av kommunens näringslivsverksamhet. Granskningen utgår från frågan ”Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrar till att kommunens näringspolitiska mål förverkligas?” Revisorernas samlade bedömning är att det finns en ändamålsenlig styr­ning och uppföljning men att mål- och resultatuppföljningen behöver utvecklas. Kommunsty­relsen kommer att ta med sig synpunkterna i kommande arbete.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se