Kommunens organisation

I Vänersborgs kommun finns inklusive  kommunstyrelsen tio nämnder och sju förvaltningar. I kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Vänersborg.

De förtroendevalda bestämmer vad som ska göras i kommunen och de 2 900 anställda i kommunens förvaltningar ser till att det blir gjort.
Vart fjärde år väljer vänersborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. I fullmäktige i Vänersborg sitter 51 ledamöter.

Kommunfullmäktige väljer i sin tur de förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen, facknämnderna och i bolagen. De väljer dessutom vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet.  

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se