Hoppa till innehåll

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar mot Barn- och utbildningsnämnden och leds av en förvaltningschef. Förvaltningen är indelad i två områden som leds av verksamhetschefer vilka har ett övergripande ansvar för ledning, utveckling och resursfördelning.

Verksamhetsområdena innehåller varierande antal enheter inom förskola, fritidshemsverksamhet, familjedaghem, förskoleklass, grundskola samt på några skolor även särskola. Enheterna leds av rektorer och förskolechefer, som har ansvar för ledning, planering, utveckling av enhetens verksamhet, personalfrågor och det pedagogiska ansvaret.

Förvaltningen har tre utvecklingsledare och en planeringssekreterare, som ska bistå förvaltningsledningen i dess arbete med planering, målarbete, utveckling och uppföljning/utvärdering.

Inom elevhälsan finns skolsköterskor, skolläkare, specialpedagog med inriktning mot särskolan, logopeder, skolkuratorer, psykologer, tjänster inriktade mot samverkan med socialtjänsten samt ett mobilt skolteam som arbetar med fokus på ökad skolnärvaro.

Det finns en central administration som fungerar som stöd och service till Barn- och utbildningsnämnden, förvaltningsledning och enheter, avseende ekonomi/planering, personalfrågor, barnomsorgsfrågor och nämndadministration.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Telefon förvaltningen:
0521-72 10 30
0521-72 11 04

Förvaltningschef
Anne-Len Kriewitz

Telefon:
0521-72 17 86

E-post:
anne‑len.kriewitz@vanersborg.se